Comissions, grups de treball i àmbits


Comissions

Les comissions de treball són grups de debat i reflexió de caràcter estable formades per les organitzacions federades que voluntàriament s’hi vulguin adscriure. De fet, són els espais de participació i interacció de les entitats federades per antonomàsia.

Actualment hi ha quatre comissions: Comunicació, Educació transformadora, Gènere i Incidència.

 

1) Comunicació

ComissióComunicacióOK

Els objectius principals d’aquesta comissió són:
a) compartir iniciatives comunicatives per generar xarxa i cohesió interna,
b) donar suport tècnic en temes comunicatius a la Junta directiva i l’equip tècnic,
c) treballar col·lectivament les iniciatives comunicatives de Lafede.cat per generar discurs col·lectiu i
d) fer incidència col·lectiva en els mitjans de comunicació.

A aquests objectius s’afegeix el de seguiment, orientació i control del projecte europeu DEVREPORTER Network – Xarxa Europea de Comunicadores per al Desenvolupament, del qual la comissió n’és el motor.
35 ONG fan seguiment de la comissió que treballa fonamentalment on-line.

La persona de contacte és la Montse Santolino: msantolino@lafede.cat

 

2) Educació transformadora

ComissióEducacióOK

El «Manifest pel Dret a una Educació Transformadora» aprovat per Lafede.cat el juny de 2013 és la base de treball de la comissió, que impulsa el coneixement de les capacitats, projectes i activitats de les entitats federades. Facilita en el sí de Lafede.cat espais d’anàlisi, debat i sensibilització sobre educació.

La comissió és l’espai de treball que vincula el treball de Lafede.cat en el marc del projecte europeu REDDSO – Regions per l’Educació pel Desenvolupament Sostenible i Solidari.

Actualment hi participen de manera activa 13 entitats i 37 en fan seguiment online.

La persona de contacte és la Georgina Casas: gcasas@lafede.cat

 

 

3) Gènere

comissiógènereokok

La comissió promou espais de debat-reflexió sobre l’actualitat dels drets de les dones, oberts a la Federació, i la sensibilització en perspectiva de gènere i l’autoformació al sí de la comissió. El darrer any ha vist com la reducció del personal tècnic, els tancaments de projectes de gènere, els efectes de les retallades de les subvencions públiques en cooperació i la no priorització de la línia de sensibilització en perspectiva de gènere han afectat la participació activa a la comissió de les entitats federades.

La persona de contacte és la Marina Perejuan: mperejuan@lafede.cat

 

 

 

 

4) Incidència

comissióincidencia
El seguiment de l’impacte de les polítiques públiques en pro de la justícia social global és la finalitat de la comissió. Treballa per tal de garantir la coherència de polítiques de les administracions, i fa seguiment, en coordinació amb la Junta Directiva, dels diferents òrgans de representació i consulta on participa Lafede.cat. A més, en coordinació amb la Junta, articula discursos per al debat i la reflexió interna.

Actualment hi participen de manera activa 15 entitats i 23 en fan seguiment online.

La persona de contacte és Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

 

 

Comissió de Seguiment del Codi ètic i de conducta

A banda de les comissions de treball, Lafede.cat té una comissió de caràcter tècnic: la Comissió de Seguiment del Codi ètic i de conducta, que es diferencia de la resta de comissions perquè no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea.

La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi Ètic i de conducta
  • Revisar el document del Codi Ètic i de conducta i proposar-ne millores
  • Fer difusió del Codi Ètic i de conducta entre les organitzacions membres i  la ciutadania

 

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’etic i de conducta,  i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. En l’actualitat la integren:

  • Mercè Claramunt Bielsa, experta en temes jurídics i gènere i membre de Dones Juristes. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Postgrau de Prova Judicial a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
  • Montserrat Minobis, experta en comunicació i gènere. Estudis de Filosofia i Lletres i Ciències de la Comunicació. És Presidenta de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores/Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere i Coordinadora a Catalunya de La Xarxa Mediterrània de Dones Periodistes i Comunicadores. I també presideix l’Agència de Noticies amb Visió de Gènere.
  • Enric Prats Gil, expert en temes d’educació. Doctor en Pedagogia. Professor de Pedagogia Internacional, a la Universitat de Barcelona. President de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Pilar Molina, experta en organitzacions del tercer sector. Ex-membre de la junta de la federació i de la CONGDE.
  • Luca Gervasoni, Vocal de la Junta directiva de Lafede.cat.
  • Pepa Martínez, directora de Lafede.cat.

 

Grups de treball

Els grups de treball són els espais creats per elaborar propostes o fer seguiment de temes puntuals i limitats en el temps relacionats amb algunes de les comissions de treball.

Actualment en tenim actius dos: el Grup de Treball de Persones Refugiades i el Grup de Treball de Drets Humans i Empresa.

La persona de contacte és Dani Gómez-Olivé: dgomezolive@lafede.cat

 

Àmbits de treball

Els àmbits de treball de Lafede.cat són tres: la pau, els drets humans i el desenvolupament, tots ells complementaris. Les entitats federades es poden adscriure a l’àmbit que vulguin. Aquests àmbits temàtics vetllen pel compliment dels objectius de Lafede.cat en el tema corresponent, si es considera necessari, i fan seguiment d’algunes activitats concretes molt vinculades a la temàtica.

Actualment, es reuneix periòdicament l’àmbit de pau, i de manera puntual l’àmbit de drets humans.