«

»

Guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes – primera fase

Guia pedagògica per a educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, per trencar amb les actituds racistes i sexistes des de la formació, investigació i sensibilització a la comunitat educativa

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Akwaba
Correu-e de la persona responsable del recurs: educatiu@fundacioakwaba.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2017
Any última edició:
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:

 

  • Competències curriculars de primària:

Perspectiva de gènere: desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i crítiques davant de les diferents situacions de discriminació per motiu de gènere, sexe i opció afectivosexual tant de l’àmbit escolar com de l’entorn proper.

Interculturalitat: construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

 

  • Competències curriculars de secundària

Perspectiva de gènere: promoure una ciutadania que potenciÏ ldesenvolupar actituds cooperatives, solidàries i crítiques davant de les diferents situacions de discriminació per motiu de gènere, sexe i opció afectivosexual tant de l’àmbit escolar com de l’entorn proper.

Interculturalitat: construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

 

Objectius específics a primària i secundària:

  • Identificar les identitats múltiples de cadascuna i les causes de les discriminacions per raó de gènere i cultura
  • Reflexionar críticament vers les actituds racistes i sexistes i ser capaç d’identificar discriminacions en l’entorn immediat
  • Generar propostes de transformació per l’equitat de gènere i la interculturalitat en el centre educatiu

Breu descripció del recurs:

La guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes-1a fase és un material de suport als educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per la justícia global en la seva programació. Concretament, es treballa la interculturalitat i la perspectiva de gènere amb la finalitat de generar una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere.

Les formacions teorico-pràctiques es proposen en format taller a l’inici de cada mòdul formatiu amb dinàmiques socioafectives i participatives i posteriorment es promouran d’altres metodologies participatives com són la Investigació Acció Participació, l’aprenentatge Servei i l’art i la sensibilització. Les accions de sensibilització i incidència social i política adreçades a la comunitat educativa (altres alumnes i família) i a la ciutadania, les realitzarà el mateix jovent participant per tal d’apropiar-se del continguts apresos i aconseguir un efecte multiplicador.

Són formacions són de 2 a 4 hores, que s’adaptaran depenent del grup participant. La majoria es duen a terme a l’aula, a excepció del quart i cinquè mòdul que inclouen aspectes de tot el centre educatiu per investigar i sensibilitzar la comunitat educativa.

Els continguts de la guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba amb col·laboració del col·lectiu Lo Relacional, especialment el mòdul cinc de sensibilització a la comunitat educativa i el marc conceptual de la campanya.

MÒDUL 1: Jo soc...: identitats múltiples

MÒDUL 2: Les relacions de gènere en el món globalitzat

MÒDUL 3: Qüestionem el racisme i el sexisme en els mitjans de comunicació del món

MÒDUL 4: Transforma’t i transforma el centre educatiu

MÒDUL 5: Sensibilització a la comunitat educativa

MARC CONCEPTUAL I RECOMANACIONS

Per veure les experiències pilot de Ni uniformes ni etiquetes podeu consultar: http://niuniformesnietiquetes.esy.es/

 


Observacions:

Les formacions van adreçades especialment a infants de nou anys a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del segon i tercer cicle de primària, de nou a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys.

Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --