«

»

Guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes – segona fase

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Akwaba
Correu-e de la persona responsable del recurs: educatiu@fundacioakwaba.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2018
Any última edició:
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Tots els àmbits
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:

L'objectiu de la campanya és formar uns infants i un jovent crític amb les actituds racistes i sexistes; capaç d’identificar les discriminacions i desigualtats de gènere i d’interculturalitat, i que generi propostes de transformació en el centre educatiu, l’entorn local i el global. A través de les formacions es vol:

• promoure la formació, la investigació, la reflexió i la transformació de les relacions de gènere i la interculturalitat en el món globalitzat;

• fomentar la participació intercultural co - munitària des dels centres educatius i in - volucrar-hi famílies, professorat i alumnat;

• sensibilitzar la ciutadania sobre les relaci - ons desiguals de gènere i interculturalitat a través de l’art;

• compartir experiències amb infants, famíli - es i professorat d’altres centres educatius de la ciutat.

 

Eixos de la competència curricular social i ciutadana

Es poden incloure les formacions en matèries relacionades en l’àmbit social, cultura i valors ètics o servei comunitari. I també de manera interdisciplinària i inserint mòduls a l'àmbit d’educació visual, plàstica, tecnològic, llenguatge o més.

Primària
- Perspectiva de gènere: desenvolupar actituds cooperatives, solidàries i crítiques davant de les diferents situacions de discriminació per motiu de gènere, sexe i opció afectivosexual tant de l’àmbit escolar com de l’entorn proper.

- Interculturalitat: construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença.

Secundària

- Perspectiva de gènere: promoure una ciutadania que potenciï l’equitat entre homes i dones i l’eliminació de tota mena de discriminació per qüestió de gè- nere, sexe i opció afectivosexual.

- Interculturalitat: ser persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.


Breu descripció del recurs:

És un material de suport als educadors i educadores formals (mestres i professorat) i no formals (monitores de lleure, educadores socials i altres) d’infants i jovent de nou a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació. Es tracta d’una segona fase on es treballa especialment la mobilització social i la incidència social i política a l’entorn local i global a favor de la perspectiva de gènere i la interculturalitat.

Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. Lo Relacional ha elaborat el marc conceptual de la campanya, tant en la primera fase com en la segona. Les formacions van adreçades especialment a infants de nou anys fins a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment i la metodologia varia depenent de l’edat i per això agrupem els mò- duls en dos blocs: l’un per a infants del segon i tercer cicle de primària, de nou a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys. Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.

MÒDUL 6. La transformació del centre educatiu al carrer i al món

MÒDUL 7. Nosaltres som...: identitats múltiples

MÒDUL 8. + interacció + interculturalitat

MÒDUL 9. Ni uniformes ni etiquetes al carrer

MÒDUL 10. Propostes de canvi MARC CONCEPTUAL I RECOMANACIONS

 

Per veure les experiències pilot de Ni uniformes ni etiquetes podeu consultar: http://niuniformesnietiquetes.esy.es/

 


Observacions:

Les formacions van adreçades especialment a infants de nou anys a joves de disset que ja han participat de la primera fase de la campanya. Vegeu http://www.lafede.cat/recursos-educatius/?p=2082 per trobar la guia de la primera fase.

Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del segon i tercer cicle de primària, de nou a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys.

Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: