«

»

Guia pedagògica Com vivim? Convivint – segona fase

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Akwaba
Correu-e de la persona responsable del recurs: educatiu@fundacioakwaba.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2020
Any última edició: 2020
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:

2A FASE Mobilització social i Incidència social i política

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL des d’una visió de justícia global

A la segona fase, s’incidirà en l’aplicabilitat de les propostes de convivència generades al centre educatiu i es fomentaran accions per la cultura de pau i la sostenibilitat econòmica i social global a la ciutat a través de l'artivisme i l'aprenentatge servei.

 

A través de l’acció es vol:

  1. Comprendre les causes estructurals de les vulneracions del dret a la pau i a la sostenibilitat en l’entorn immediat, local i el món.
  2. Promoure la formació, investigació, reflexió i transformació d’estratègies de resolució assertiva en el centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals i la generació d’espais de treball mixtos.
  3. Fomentar la participació comunitària per la sostenibilitat global des dels centres educatius al barri.
  4. Sensibilitzar la ciutadania local sobre les vulneracions de pau i sostenibilitat al món a través de l’art en espais públics i la difusió en MMCC locals.
  5. Compartir experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, universitat (URV i GREM) i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges i procurar incidir en les polítiques educatives i socials.

 

Competències curriculars treballades:
Es poden incloure les formacions amb l’alumnat en matèries relacionades amb l’àmbit social, l’àm-bit de cultura i valors i l’àmbit personal i social. O bé, de manera interdisciplinària inserint els mò-duls en ciències socials, visual i plàstica, tutories, educació física, llengües i servei comunitari, entre d’altres opcions. A continuació, s’enumeren les competències cur-riculars treballades a partir dels mòduls formatius de la segona fase amb l’alumnat:

PRIMÀRIA

• Comprensió de les actituds i valors que promou i fonamenta l'actual model de les relacions econòmiques.

• Comprendre la necessitat d'assumir actituds orientades a la cooperació i el bé comú amb tal de promoure transformacions en les relacions econòmiques orientades a la justícia i el benestar de persones i col·lectius.

• Identificació d'activitats de cura, acompanyament i desenvolupament de les persones i comunitats i de la seva relació amb el benestar i el medi ambient.

• Aproximació a iniciatives d’economia social, ètica i solidària.

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

• Identificació de pràctiques i experiències que comporten unes relacions econòmiques més justes, orientades a la cooperació i el bé comú.

• Reconeixement i exercici de diferents formes de mobilització social per a la defensa i reivindica-ció de drets en situacions de vulnerabilitat social en l'entorn proper (escola, barri, municipi...).

SECUNDÀRIA

• Reflexió crítica sobre les relacions econòmiques actuals (laborals, de producció, de consum, de cura) i sensibilitat a les conseqüències en la qualitat de vida de les persones, les comunitats i el medi ambient.

• Assumpció i interiorització d’habilitats per a la comunicació i la convivència que contribueixin a orientar les relacions interpersonals amb una perspectiva ètica tant en l’entorn proper com llunyà.

• Promoure alternatives i models de relació econòmica i social més justes basades en la cooperació, la solidaritat i la cura de la vida.


Breu descripció del recurs:

És un material de suport a educadores (mestres, professorat, monitores de lleure, educadores socials i d’altres) d’infants i jovent, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació.

Es tracta d’una segona fase on es viu un procés de revisió personal, del grup-classe, de l’entorn i del món per tal de vetllar per un clima de pau i sostenibilitat des del centre educatiu. Es coneixeran estratègies com la comunicació noviolenta, l’ètica de la cura i l’economia social i solidària.

Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. EduAlter ha elaborat el marc conceptual d'aquesta segona fase de la campanya. Les formacions van adreçades especialment a infants de nou anys fins a joves de disset. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment i la metodologia varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del segon i tercer cicle de primària, de nou a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys. També s'inclouen mòduls per dinamitzar espais de reflexió amb l'alumnat, el professorat i mixtes.

Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.

Mòdul 7: Menys violència al centre, menys violència al món.
Mòdul 8: Les nostres relacions fan comunitat.
Mòdul 9: Estratègies per a la sostenibilitat econòmica i social.
Mòdul 10: Visites a experiències d’Economia Social i Solidària.
Mòdul 11: Artivisme al carrer


Observacions:

Per veure les experiències pilot de Com vivim? Convivint, podeu consultar: https://comvivim.wordpress.com/


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: