«

»

Jo vull ser radical! Una guia educativa per treballar la construcció d’identitats de gènere a 4art d’ESO i Batxillerat

 

Guia didàctica que proposa treballar la construcció identitària, qüestionar els models de masculinitat i feminitat tradicionals i generar espais de reflexió que permetin als nois i noies assumir actituds i conductes més justes i saludables.

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Edualter
Correu-e de la persona responsable del recurs: edualter@pangea.org
Dades del recurs
Any de publicació: 2011
Any última edició:
Editorial: --
ISBN: --
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: ESO
Contingut
Objectius:

Objectius comuns

 • Crear un clima de seguretat, estima i confiança
 • Analitzar amb els nois i noies la construcció social identitària que promou el sistema sexe/gènere i els seus efectes en la vida de les persones
 • Qüestionar els valors limitadors  dels models de sexe/gènere tradicionals i els preus que comporta assumir-los.
 • Proposar recursos que permetin compartir actituds i comportaments alternatius i noviolents des de la seva pròpia experiència i d’acord amb les seves necessitats.
 • Crear un espai mixt, basat en el diàleg intergenèric, on es puguin flexibilitzar els rols de gènere tradicionals i assajar-ne alternatives.
 • Desenvolupar pràctiques assertives per a unes relacions afectivo-sexuals més satisfactòries i saludables.

Objectius específics per al treball amb noies

 • Fomentar processos individuals que les duguin a l’autoconeixement i incrementin la seva autoestima.
 • Qüestionar els mites en torn a les relacions afectives i sexuals.
 • Facilitar estratègies que possibilitin a les participants apoderar-se en els diferents àmbits de la seva vida.

Objectius específics per als nois

 • Fomentar l’empatia i qüestionar les actituds de competitivitat i rivalitat.
 • Aprendre a identificar i reconèixer les seves emocions (procés d’alfabetització emocional)
 • Experimentar formes de complicitat masculina basades en la cooperació i no per oposició a les noies.
 • Reconèixer les bases de poder i influència relacionades amb la violència dels homes.
 • Visibilitzar els preus que paguen els homes per preservar determinats privilegis.
 • Fomentar canvis actitudinals en l’àmbit de la sexualitat masculina.

Cadascuna de les sessions que integren aquesta guia comparteixen aquests objectius i a la vegada seran reforçades amb alguns objectius específics.


Breu descripció del recurs:

Amb aquesta guia us proposem fer un pas més en el qüestionament dels valors limitadors dels models de masculinitat i feminitat tradicionals, posant de relleu les conseqüències negatives que es deriven de la seva assumpció.

També volem compartir i experimentar conjuntament una sèrie de recursos que permetin als nois i noies assumir actituds i conductes més justes i saludables, sempre d’acord amb un model identitari que parteixi de les necessitats de cada individu.

Des de la nostra experiència podem afirmar que treballar la construcció identitària contribueix significativament a la millora de la cohesió i del funcionament del grup classe, així com a prevenir i combatre les violències que  genera el sistema sexe/gènere.

Aquesta guia didàctica està pensada per que el professorat la faci servir en els diferents àmbits flexibles del procés educatiu, ja siguin tutories amb el grup classe, processos d’acollida a l’inici del curs, a través de la programació d’educació per a la ciutadania o qualsevol altre espai formal o no formal que es consideri oportú.


Observacions:

Us proposem fer un pas més en el qüestionament dels valors limitadors dels models de masculinitat i feminitat tradicionals, posant de relleu les conseqüències negatives que es deriven de la seva assumpció. També volem compartir i experimentar conjuntament una sèrie de recursos que permetin als nois i noies assumir actituds i conductes més justes i saludables, sempre d’acord amb un model identitari que parteixi de les necessitats de cada individu. Des de la nostra experiència podem afirmar que treballar la construcció identitària contribueix significativament a la millora de la cohesió i del funcionament del grup classe, així com a prevenir i combatre les violències que  genera el sistema sexe/gènere.


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: --