Guia d’autodiagnosi per a organitzacions


La Guia «Sembrem Cures per a Cultivar canvis» està organitzada en 6 eixos, que es poden treballar de manera independent, en paral·lel, un darrere l’altre o de manera aleatòria:

 1. Valors hegemònics
 2. Conflictes, relacions i emocions
 3. Participació i democràcia
 4. Organització dels treballs i les tasques
 5. Conciliació, coresponsabilitat i organització dels temps
 6. Discriminació, assetjament laboral i assetjament sexual i per raó de sexe

 

Cadascun dels eixos conté els següents apartats:

 • Descripció: breu explicació de l’àmbit de treball en qüestió i la importància de mirar-lo des d’una perspectiva de gènere i de l’ètica de la cura.
 • Radiografia: retrat de la situació en la que es troben les entitats federades respecte a cada eix. No es tracta d’una anàlisi representativa, però sí significativa.
 • Avisos per a navegants: alertes útils alhora de treballar cadascun dels eixos, amb l’objectiu de tenir en compte la perspectiva feminista i l’ètica de la cura, així com d’adequar-se a les particularitats de cada entitat i/o persona que realitzi l’autodiagnosi.
 • Autodiagnosi: preguntes per a prendre consciència de l’estat en el que es troba l’entitat respecte l’eix a treballar. N’hi ha que són de percepció individual i n’hi ha que són objectives.
 • Resultats de l’autodiagnosi: en funció de les respostes a l’autodiagnosi s’han perfilat quatre possibles escenaris de l’estat de l’entitat en relació al tema en qüestió. La idea no és donar un retrat objectiu, sinó apuntar idees que ajudin les entitats a conèixer en quin punt es troben i què poden fer per millorar.
 • Consells, tips i bones pràctiques: conjunt de suggeriments i actuacions recomanades per incorporar progressivament l’ètica de la cura i la perspectiva feminista a les entitats. Estan ordenats en funció de la seva aplicació a curt, mitjà o llarg termini.
 • Exercici grupal: breu dinàmica per guiar la reflexió i facilitar l’anàlisi col·lectiva de cada eix.

 

Recomanacions: 

 • Amplieu la participació. Siguis membre de la junta, part de l’equip tècnic o voluntari/a de l’entitat, pots utilitzar cadascun dels eixos de la Guia per fer una autodiagnosi de la teva entitat, individualment o en col·lectiu, i facilitar la reflexió conjunta al voltant d’aquests temes.
 • L’ordre dels factors si altera el producte. Us recomanem que primer respongueu el qüestionari d’autodiagnosi de manera individual, després feu l’exercici de reflexió grupal i finalment poseu en comú de forma col·lectiva els resultats de l’autodiagnosi individual i les reflexions suscitades per l’exercici de reflexió.
 • Sempre es pot anar més enllà. A l’apartat “Recursos”, trobareu materials (guies, manuals, enllaços a exemples de bones pràctiques…) i informació sobre entitats que us poden ajudar a treballar cadascun dels eixos amb més profunditat o en algun aspecte concret.

Desitgem que això sigui l’inici d’un camí curós, ple de curiositat i ganes de transformar la vostra entitat per incorporar-hi l’ètica de la cura i la perspectiva feminista!