(Català) Lafede.cat actualitza el seu acord laboral amb mirada feminista interseccional


Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Catalán. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

L’actualització de l’acord laboral es deriva de les obligacions establertes al Protocol per a l’Abordatge de les violències sexuals de la federació, i d’una obligació legal arran l’aprovació de la llei de treball a distància (10/2021, del 9 de juliol) o sobre la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en el treball i ocupació (6/2019, d’1 de març). El primer acord laboral va ser elaborat i aprovat l’any 2016 i aquesta és la primera revisió completa tant en estructura i contingut, com en llenguatge.

A l’Assemblea General de 2014, Lafede.cat va aprovar la incorporació de l’enfocament feminista i l’ètica de cura ens els seus valors i fonaments. Des de llavors, la federació ha treballat i desenvolupat diverses estratègies per consolidar aquesta aposta política com ara impulsar el procés “Sembrant cures per cultivar canvis” a l’any 2016, que promovia l’acompanyament en la incorporació de l’ètica de la cura a les entitats; l’aprovació d’un nou model de participació més horizontal i del Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions, el 2018; o la inclusió al Pla estratègic (2020-2024) d’un objectiu estratègic específic centrat en la cultura organitzativa i l’impuls d’un nou model de governança. 

En aquest marc la federació ha revisat de manera integral el seu acord laboral per tal d’incorporar la mirada feminista interseccional, i les millores i obligacions derivades de l’aprovació de lleis recents que afecten a l’àmbit laboral. 

El nou acord laboral suposa una revisió en profunditat de l’anterior de 2016 que, a la vegada era un pacte de millora del Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social. La revisió ha estat exhaustiva (18 dels 39 articles i dos nous annexos) i s’ha liderat des de la Comissió paritària, formada per dues persones de la Junta directiva i dues membres de l’equip tècnic. Aquesta comissió és l’encarregada de dur a terme la interpretació, l’arbitratge, la mediació, la vigilància, l’aplicació i el compliment de l’acord, com indica el mateix document.

 

Aposta per la mirada feminista interseccional 

El document redactat amb llenguatge inclusiu i no sexista, incorpora noves mesures orientades a aprofundir en la mirada feminista i interseccional, de tal manera que es genera més igualtat d’accés i tracte entre totes les persones, independentment dels eixos de privilegi o opressió que les travessen (orientació sexual, identitat de gènere, edat, origen, ètnia, classe, religió, etc.). Les millores més rellevants són les següents:

  • Aposta per la diversitat. La federació vetllarà per potenciar la diversitat a l’equip i implementarà mesures per facilitar la participació de totes les persones. 
  • Més flexibilitat amb la jornada intensiva: També s’han fet millores en la regulació de la jornada intensiva, oferint major flexibilitat durant l’estiu, tot i mantenir el compliment per part de les persones treballadores del còmput d’hores anuals que s’han de treballar.
  • Més flexibilitat amb els períodes de vacances i de compensació d’hores extraordinàries:  s’amplia el termini del gaudi de vacances i dies propis no realitzats durant l’any, així com el termini per compensar les hores extraordinàries. 
  • Noves baixes i més suport en temes mèdics: Arran de l’aprovació de la Llei orgànica per a la Protecció dels Drets Sexuals i Reproductius i la Garantia de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, la persona treballadora amb menstruacions doloroses, podrà absentar-se per baixa laboral amb una acreditació mèdica. Per a la reincorporació després d’una baixa per malaltia greu, s’ofereix la possibilitat de flexibilitzar aquesta reincorporació.
  • Ampliació del permís de paternitat: Arran del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de l’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, el permís de paternitat serà de setze setmanes per naixement, adopció i/o acolliment d’un fill/d’una filla.
  • Mesures per garantir un entorn laboral lliure de violències sexuals: En compliment del Protocol d’abordatge de les violències sexuals s’ha redactat un nou article i un nou annex que incorpora les mesures previstes. Les principals qüestions recollides són els drets i deures de la federació i de les persones treballadores orientats a garantir un espai segur de treball, a impedir l’assetjament,  garantir la salut i establir procediments de recuperació i reparació de les víctimes i els equips si es donen situacions de violència.
  • Compensació de festiu treballat per raons de coherència antiracista. Tal com fan ja diverses entitats federades, per reivindicar el dia de la resistència indígena i denunciar el saqueig i genocidi a Amèrica, les persones treballadores de la federació treballaran el 12 d’octubre. En compensació d’aquest dia, les treballadores decidiran col·lectivament un altre dia de festa.
  • Terminis per impulsar una governança més horitzontal: l’acord laboral preveu un termini de dos anys per a desenvolupar criteris de política laboral que fomentin la horitzontalitat en la distribució del poder i augmentin la democràcia interna. 

 

Regulació del treball a distància i més formació

L’any 2020, la pandèmia per la Covid-19 va precipitar la incorporació de mesures pel treball a distància, però va ser la Llei 10/2021, del 9 de juliol, la que va proporcionar el marc normatiu necessari per regular les diferents opcions de treball a distància que s’han incorporat al nou acord. El treball a distància es regeix pel principis de confiança, corresponsabilitat i flexibilitat, i el personal podrà acollir-se a aquesta modalitat de treball de manera voluntària, prèvia sol·licitud a direcció, i sempre i quan l’absència física de la persona treballadora no perjudiqui el normal funcionament de l’oficina tècnica. 

El document defineix la “Gestió del treball a distància” on detalla els acords individuals, els diferents models, els drets de les persones treballadores que s’hi acullen, els mitjans de treball, la compensació de despeses (25 euros bruts mensuals), el control i supervisió de l’activitat, el dret a la desconnexió digital (des de les 19h fins a les 9 hores de l’endemà), així com el dret a la no discriminació per aquesta raó.  

A banda de les millores citades, també s’ha treballat i actualitzat els articles en relació amb la la promoció de la formació de les persones treballadores.

 

Més informació