QUI HO FA POSSIBLE

Eix de Feminisme

És un espai estable de treball de Lafede.cat compost per persones de les entitats a iniciativa voluntària, dues vocalies i un suport tècnic. S’encarrega d’impulsar la perspectiva feminista a les organitzacions amb debats, reflexions, sensibilització i incidència, tant cap a les organitzacions membres com a nivell extern.

Com a espai impulsor de l’elaboració del Protocol, va presentar-lo a l’Assemblea del mes de juny de 2019, on va ser aprovat. És corresponsable de la seva implementació, tal com es recull en les comissions següents.

Comissió de seguiment

És l’encarregada de supervisar el funcionament del Protocol, sobretot en les actuacions de prevenció, detecció, ètica i recuperació. Aquesta comissió és permanent i ha de coordinar-se amb totes les agents actives en el Protocol, sobretot amb la Comissió d’Actuació i l’Eix de Feminismes. Tant la Comissió de Seguiment com la Comissió d’Actuació seran porta d’entrada per a qualsevol situació al voltant del Protocol que es vulgui comunicar.

Les persones integrants són:
  • 1 persona responsable de Recursos Humans o de Prevenció de riscos laborals
  • 1 membre de l’Eix de Feminismes
  • 1 membre de la Junta directiva
  • 1 membre de l’Equip directiu
  • 1 membre de Lafede.cat per convocatòria oberta
Funcionament:

La Comissió de Seguiment es reuneix de manera ordinària dos cops a l’any, però pot fer-ho més vegades si és imprescindible, per exemple, davant d’un cas complex que requereix reunir-se amb la Comissió d’Actuació.

En aquestes trobades, la Comissió valora l’organització, coordinació i gestió de les actuacions del Protocol posades en marxa i la seva relació amb els objectius previstos. Alhora, recopila la informació necessària per als informes, documents i memòries que les diferents comissions o l’Equip directiu i Junta directiva han de desenvolupar i presentar al voltant dels resultats aconseguits. La valoració se centra en la mesura objectiva de les actuacions i intervencions concretes portades a terme dins dels diferents eixos establerts en el Protocol (Prevenció, Detecció, Atenció, Recuperació, Reparació i Ètica).

Tot i que la Comissió de Seguiment té un paper central en l’avaluació de totes les accions específiques realitzades (especialment en els eixos de Prevenció i Detecció), ha de coordinar-se amb altres comissions o grups en funció de les mesures o accions desenvolupades, que estan especificats en la descripció de les actuacions per a cada eix. L’avaluació de les actuacions vinculades als eixos d’Atenció i de Recuperació és responsabilitat de la Comissió d’Actuació.

Comissió d’Actuació

És l’encarregada de rebre, gestionar i resoldre les comunicacions i processos sobre assetjaments i agressions. Aquesta comissió no cal que sigui permanent, sinó que només ha de posar-se en marxa quan té lloc un cas relacionat amb el Protocol. Mentre estigui activa, es recomana una contínua coordinació amb la Comissió de Seguiment i l’Eix de Feminismes.

Totes les persones membres han de tenir formació específica, no només en continguts de gènere associats al Protocol, sinó també en el desenvolupament operatiu dels seus circuits per desenvolupar la seva tasca adequadament. Dins d’aquesta capacitació, s’ha de tenir en compte on es posa el focus d’atenció quant a les possibles situacions que puguin arribar al grup, incidint en aquelles més probables, sense desatendre els pitjors escenaris.

Les persones integrants són:
  • 2 membres de la Comissió paritària[1], que a més de les funcions que li atribueix aquest Protocol, s’encarrega de dur a terme la interpretació, l’arbitratge, la mediació, la vigilància, l’aplicació i el compliment de l’Acord Laboral de Lafede.cat. Està formada per dues membres de la Junta Directiva, elegides per la mateixa Junta, i dues representants que escollirà el personal laboral d’entre les treballadores de l’entitat. Es reuneix les vegades que calgui a instància d’alguna de les parts que la integren.
  • 1 persona responsable de Prevenció de riscos laborals
  • 2 membres de l’Eix de Feminismes
Funcionament:

La persona de referència del cas concret és la responsable de la gestió i custòdia de la documentació que ha de quedar a la seu de Lafede.cat, tot garantint la confidencialitat de la informació.

Si la persona afectada decideix no continuar amb les actuacions, se li ha de retornar tota la documentació que hagi aportat. En cas que decideixi tirar endavant la denúncia, la documentació s’ha d’adjuntar a l’expedient d’investigació.

En tots els casos, s’han de tenir en compte les comunicacions rebudes a efectes estadístics per al seguiment del Protocol per part de la federació o l’entitat, sense identificar les dades de les persones implicades.

[1] Està formada per dues membres de la Junta Directiva, elegides per la mateixa Junta, i dues representants que escollirà el personal laboral d’entre les treballadores de l’entitat. Es reuneix les vegades que calgui a instància d’alguna de les parts que la integren