«

Guia pedagògica Fem Eco – primera fase

Portada de la guia pedagògica Fem Eco primera fase

Dades de l'entitat
Nom de l'entitat: Fundació Akwaba
Correu-e de la persona responsable del recurs: educatiu@fundacioakwaba.cat
Dades del recurs
Any de publicació: 2021
Any última edició: 2021
Editorial:
ISBN:
Idioma: Català
Tipus de recurs: Material didàctic
Àmbit: Educació formal
Destinataris: Primària i secundària
Contingut
Objectius:

Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món és una campanya d’educació per a la justícia global impulsada per la Fundació Akwaba adreçada principalment a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans. L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi; capaç d’identificar aquestes vulneracions, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en els seus projectes de convivència o altres de centre com per exemple de sostenibilitat i coeducació, en l’entorn local i el mundial a través d’estratègies compartides pel foment de la cura de les persones i el medi.

A través de l’acció es vol:

a) Comprendre les causes estructurals de les vulneracions del dret a la no discriminació i el dret al medi ambient sa en l’entorn immediat, local i el món

b) Promoure la formació, investigació, reflexió i transformació d’estratègies per fomentar la cura de les persones i del medi en el centre educatiu gràcies al treball de competències personals i interpersonals i la generació d’espais de treball mixtos

c) Fomentar la participació comunitària per a la justícia ambiental amb visió de gènere des dels centres educatius al barri, involucrant-hi famílies, professorat i alumnat i entitats governamentals o no governamentals

d) Sensibilitzar la ciutadania local sobre la justícia ambiental amb visió de gènere a través de l’art en espais públics i la difusió en MMCC locals

e) Compartir les experiències amb infants, jovent, famílies, professorat, universitat i tècnics de cooperació i d’educació d’àmbit local, nacional i/o internacional per generar aprenentatges i procurar la coordinació i la sostenibilitat de les accions i incidir en les polítiques educatives i socials, sobretot en els plans de formació en el professorat.

Per assolir aquests objectius, en coordinació amb la comunitat educativa dels centres, es fan formacions participatives, de recerca, artístiques i socioemocionals sobre gènere i medi ambient durant dos anys. El primer any, les participants han reflexionat i transformat el centre educatiu centrant-se en el foment de la cura de les persones i del medi ambient sa a través de la IAP en el centre educatiu, i el segon any, reflexionen sobre la justícia ambiental amb visió de gènere fora del centre i s’impliquen en la transformació de l’entorn local a través de l’aprenentatge i servei, l’art al carrer i la incidència política local i global gràcies a mecanismes de participació com els consells d’infants, districtes i jornades a la universitat.

 

Competències curriculars treballades:

Es poden incloure les formacions amb l’alumnat en matèries relacionades amb l’àmbit de medi natural, social i cultural. O bé, de manera interdisciplinària inserint els mòduls en ciències socials, física i química, visual i plàstica, tutories, educació física, informàtica, llengües i servei comunitari, entre d’altres opcions.

A continuació s’enumeren les competències curriculars treballades a partir dels mòduls formatius amb l’alumnat:

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

• Valoració dels diferents elements que configuren el medi ambient, el territori proper i llunyà, i la naturalesa.

• Reflexió crítica sobre les causes i conseqüències dels diferents problemes mediambientals degut a l’impacte de l’activitat humana tant de l’entorn proper com de l’entorn llunyà.

PRIMÀRIA

• Capacitat de valorar les pròpies habilitats socials que tenen més i menys desenvolupades com a forma d’apoderament personal i identificació de les pròpies necessitats per la cura d’una mateixa.

• Desenvolupament d’iniciatives i hàbits basats en la reducció, la reutilització i el reciclatge per conservar el medi ambient, el territori i la naturalesa de l’entorn proper.

• Anàlisi de les diferents cosmologies i cosmogonies, i la seva vinculació amb el medi ambient, el territori i la naturalesa.

• Participació en propostes i accions de conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa de l’entorn proper.

SECUNDÀRIA

• Desenvolupament de les pròpies habilitats (i febleses) socials i capacitat d’autoavaluar per apoderarse.

• Creativitat en el disseny d’iniciatives basades en la reducció, la reutilització i el reciclatge, per tal de millorar la conservació del medi ambient, el territori i la naturalesa.

• Defensa i reivindicació de les diferents cosmologies i cosmogonies, i la seva vinculació amb el medi ambient, el territori i la naturalesa.

• Promoció i respecte dels drets individuals i col· lectius que garanteixen un entorn mediambiental segur per al desenvolupament dels éssers vius, en general, i de les persones, en concret.


Breu descripció del recurs:

És un material de suport a educadores (mestres, professorat, monitores de lleure, educadores socials i d’altres) d’infants i jovent de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per a la justícia global en la seva programació.

Es tracta d’una primera fase on es viu un procés de revisió personal, del grup-classe i de l’entorn per comprendre les causes estructurals de les vulneracions al medi natural i a les persones des d’una visió de justícia global.

 

Els continguts d’aquesta guia pedagògica han estat elaborats per la Fundació Akwaba. Marien González Hidalgo, especialista en estudis d'ecologia política amb perspectiva feminista i perspectiva psicosocial en conflictes socials i és membre de l'ICTA - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat el marc conceptual d'aquesta segona fase de la campanya. Les formacions van adreçades especialment a infants i joves. Tot i que els continguts són els mateixos, el grau d’aprofundiment i la metodologia varia depenent de l’edat i per això agrupem els mòduls en dos blocs: l’un per a infants del segon i tercer cicle de primària, de nou a onze anys; i l’altre per a joves de secundària, de dotze a disset anys. També s'inclouen mòduls per dinamitzar espais de reflexió amb l'alumnat, el professorat i mixtes.

Els continguts dels mòduls segueixen una lògica d’aprenentatge progressiu i, per tant, se suggereix dur a terme l’ordre proposat.:

MÒDUL 1 Natura i cultura, quines són les seves connexions?

MÒDUL 2  Vulneracions al medi i a les persones

MÒDUL 3 Les meves emocions per connectar-me amb el medi

MÒDUL 4 Les nostres emocions per connectar amb el medi

MÒDUL 5 Relats ecofeministes mundials i locals

MÒDUL 6 Fem Eco al centre educatiu?

 


Observacions:

Per veure les experiències pilot de Fem Eco, podeu consultar: https://femecoakwaba.wordpress.com/


Disponibilitat
És de cessió gratuïta: SI
És de lloguer: NO
Preu lloguer: €
És de compra: NO
Preu compra: €
Correu-e per la compra del recurs: