Pla de Treball


 

AssembleaJuny

Les principals línies d’actuació

Ser referents del concepte de justícia global i incorporar-ho al treball d’incidència en polítiques públiques i en la relació amb tots els actors

Després del seu procés de redefinició, LaFede.cat pretén aterrar, concretar i aprofundir en el concepte de Justícia Global, com un nou marc conceptual que trenqui amb la visió tradicional d’un Nord i un Sud no connectats. Lafede.cat recollirà aportacions teòriques però també les pràctiques de les entitats que ja treballen en clau de justícia global. Lafede.cat utilitzarà aquest enfocament en totes les seves activitats i el proposarà a totes les plataformes i xarxes on participi, i treballarà, a través de les seves activitats de representació política i institucional i d’incidència, perquè les administracions l’incorporin a les polítiques públiques.

 

Enfortir la comunicació interna i externa de Lafede.cat i millorar les capacitats de comunicació de les entitats federades, fent especial èmfasi en la coherència entre el discurs i les pràctiques comunicatives

Després del canvi de nom i imatge corporativa, Lafede.cat treballarà en una nova estratègia de comunicació i continguts per reposicionar-se i augmentar la seva presència i la de les organitzacions federades en el debat públic, des del nou paradigma de la justícia global. Lafede.cat treballarà per millorar el coneixement sobre el sector i augmentar la seva transparència. Es treballarà perquè les entitats i els òrgans de govern millorin les seves capacitats comunicatives. Lafede.cat millorarà la seva comunicació interna per augmentar la participació i el sentit de pertinència de les entitats federades.

 

Fomentar el sentiment de pertinença i la participació de les entitats en la vida federativa, i revisar la situació de les entitats menys actives

La força de Lafede.cat són les seves entitats. La crisi econòmica i els canvis socials i polítics han tingut greus conseqüències en moltes organitzacions i algunes han reduït molt la seva activitat o l’han reconduït. Després del primer moment de fusió i de constitució de la nova federació cal treballar per reimpulsar la vida interna. D’una banda s’identificaran les entitats de la federació menys actives i, de l’altra, es treballarà per incrementar la participació de les entitats amb nous materials informatius que ajudin a conèixer millor els espais i serveis, fent un millor seguiment més personalitzat, i millorant els espais i canals de participació. Es treballarà per dinamitzar i donar visibilitat a l’Espai d’Entitats que comparteixen diferents entitats al carrer Erasme de Janer.

 

Adaptar la cultura organitzativa de les entitats i de la pròpia federació a l’enfocament feminista

El concepte de justícia global està directament relacionat amb el de l’ètica de la cura. Lafede.cat realitza, amb suport extern, un procés de debat i reflexió col·lectiu que permeti transformar les organitzacions amb lògiques i pràctiques feministes, el resultat final del qual serà una guia de recomanacions i propostes per a les entitats federades. Es treballarà per facilitar que les entitats accedeixen a recursos i materials formatius sobre enfocament feminista i ètica de la cura, i per augmentar la sensibilitat amb el tema i la participació a la Comissió de gènere.