Presentació


PresentacióOK

Lafede.cat està formada per 128 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU (vegeu història de Lafede.cat)

Lafede.cat recull l’experiència i la trajectòria associativa de les seves organitzacions federades però, a la vegada, aposta per la integració i l’actualització dels seus discursos, objectius i espais de relació institucional.

A la seva primera Assemblea general va aprovar, les següents missió, visió i valors constituents i a l’Assemblea General Extraodinària de dia 4 de març de 2020, es va actualitzar.

 

Missió

Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. Lafede.cat treballa activament per aconseguir la justícia global i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

 

Visió

Lafede.cat serà un referent de justícia gobal i representarà a les seves entitats davant les institucions, la ciutadania, i altres agents socials. Treballarà des de l’enfocament de drets humans i la cultura de pau aquí i arreu, considerant la dimensió internacional i la interconnexió de les problemàtiques locals i globals. És per això que prioritzarà el treball en xarxa junt amb plataformes i moviments socials.

Serà l’espai de participació democràtica de les entitats, per a la coordinació i la generació de coneixement. Serà una entitat diversa, antiracista, feminista i sostenible, que vetllarà per la coherència entre els valors que promou i les seves pràctiques, que es recolliran en el Codi ètic i de conducta. Es fomentarà i acompanyarà a les entitats federades en aquesta aposta de pràctiques coherents i transformadores.

 

Valors

Lafede.cat fonamenta la seva acció en uns valors comuns i compartits que expressa i promou a través del seu Codi ètic i de conducta -i que es compromet a treballar a nivell intern i a difondre a nivell extern-, i que són els següents:

  • Participació i cultura democràtica: disposem de mecanismes transparents i participatius per constituir els nostres òrgans de govern, des d’una perspectiva de gènere i de representativitat intergeneracional, seguint pautes de governança democràtica en els sistemes de presa de decisions, les activitats i les relacions amb tercers.
  • Transparència: estem oberts a l’escrutini de l’opinió pública sobre les nostres polítiques, pràctiques i pressupostos.
  • Compromís: amb tota la població, tant de la nostra societat com d’altres, però amb una priorització o discriminació positiva envers determinats grups o persones especialment vulnerables o desafavorides.
  • Coherència: entre la nostra identitat, els nostres objectius i els instruments que fem servir.
  • Transformació social: tenim la voluntat de ser agents per a la transformació de la societat en la línia de l’establert a la nostra missió.
  • Diversitat: partim de la certesa que tots els éssers vius som diferents i singulars. Davant aquest fet, ens comprometem a generar mecanismes per a la participació i representació de tothom sense discriminació ni exclusió, posant especial èmfasi en la diversitat cultural, sexual, religiosa i funcional per a reflectir de la millor manera la societat en cada moment.

 

El nostre nom

Tot i que inicialment la federació es va denominar Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans, una de les primeres decisions de l’Assemblea va ser el canvi de nom i d’imatge corporativa per superar les identitats individuals prèvies i com a símbol de renovació.

Darrere el nom de Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global hi ha una aposta per:

  • Mantenir l’equilibri entre la proximitat del nom “Lafede” que és l’apel·latiu afectuós amb què molta gent vinculada a les entitats feia servir per parlar de la Federació, i la necessària força institucional que ha de tenir una plataforma associativa col·lectiva.
  • Identificar Catalunya com l’àmbit de treball i representació prioritari.
  • L’assumpció d’una mirada global i interconnectada de la justícia integrant totes les seves perspectives.

 

La nostra història

La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD va néixer l’any 1989 i va arribar a agrupar les 85 principals ONGD catalanes dedicades a la cooperació i l’educació per al desenvolupament. Durant tota la seva existència va representar i vertebrar les entitats de cooperació catalanes, i va ser la principal interlocutora del Govern en matèria de polítiques de cooperació i educació per al desenvolupament. Va coordinar-se i participar activament en les xarxes de cooperació estatals i internacionals, i va formar part de la Coordinadora d’ONG pel Desenvolupament d’Espanya i, a través d’ella, de la CONCORD-Confederació europea d’ONG per al desenvolupament i l’ajuda humanitària.

La Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH va néixer l’any 1994, i a finals de 2013 aplegava 30 entitats dedicades a la defensa i promoció dels drets humans des de diferents perspectives. Es va dedicar principalment a la representació de les entitats federades davant les institucions públiques catalanes, a la coordinació de les seves activitats i a la denúncia de les violacions sistemàtiques dels drets humans produïdes a qualsevol part del món.

La Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU va néixer l’any 1997 i el 2013 aplegava 21 entitats membres centrades en els diferents aspectes relacionats amb la cultura de la pau i la noviolència: la prevenció de la violència i l’eradicació de la cultura de guerra, la deslegitimació del recurs a la violència o la guerra com a forma de resolució de conflictes, el foment d’una cultura de pau basada en la tolerància, la convivència i la solidaritat, la desmilitarització o la resolució pacífica i justa dels conflictes.

Després de molts anys de treball per separat, es va donar la circumstància que pel creixement de les entitats, o per l’evolució conceptual i tècnica del treball de pau, cooperació i drets humans, moltes organitzacions actuaven en els tres àmbits a la vegada, o formaven part de dues o tres federacions al mateix temps.

Les tres federacions van començar a compartir un local cedit per l’Ajuntament de Barcelona, i la necessitat de cogestionar l’espai comú i facilitar la interlocució amb l’Ajuntament va derivar en espais de treball i reflexió conjunts. Així, el 21 de maig de 2008 es va constituir oficialment la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets humans i el Desenvolupament, i poc a poc aquesta entitat de tercer nivell va començar a programar accions conjuntes i a aglutinar en una sola veu les reivindicacions del sector de les ONG catalanes.

Tres anys més tard, les federacions es plantegen fer un pas més enllà i decideixen fusionar-se de manera efectiva i real. La crisi econòmica i les fortes retallades de finançament que pateix el sector en general, i la pròpia FCONGD, fan que s’acceleri el procés, i el 19 de gener de 2013 les entitats de les tres federacions aproven la fusió sota el nom de Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Pau i els Drets Humans. El juny de 2013 té lloc la primera Assemblea general i es renova la junta directiva. Durant tot un any de transició, la junta i diferents grups de treball defineixen la nova identitat comuna i el nou pla de treball, i s’encarreguen dels canvis legals necessaris.

 

Més informació: