Transparència


Com ens governem?

Lafede.cat té un funcionament assembleari. Tal com indiquen els Estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan suprem i les entitats membres, en formen part per dret propi i i irrenunciable. L’Assemblea és l’encarregada de la presa de decisions estratègiques i d’escollir la Junta Directiva. Mentre l’Assemblea General es celebra com a mínim un cop a l’any, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual per fer seguiment de l’agenda política i agilitzar les qüestions executives.

A l’Assemblea General Extraordinària del 19 de gener de 2013, les tres antigues federacions de Pau, Drets Humans i Desenvolupament van acordar la seva fusió en una sola entitat, que actualment és Lafede.cat.

Per al bon funcionament de tots els òrgans de govern i de les entitats membres disposem dels següents documents:

 

Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta

És un espai que no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea. La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat.
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi ètic i de conducta.
  • Revisar el document del Codi ètic i de conducta i proposar-ne millores.
  • Fer difusió del Codi ètic i de conducta entre les organitzacions membres i la ciutadania.

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’ètic i de conducta, i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. Pots consultar qui la forma en aquesta pàgina. 

 

Què hem fet?

Memòria d’activitats 2022

Memòria d’activitats 2021

Memòria d’activitats 2020

El resum i històric de les memòries d’activitats de la federació aquí.

 

Com ens financem?

A continuació, es presenten al gestió dels ingressos i despeses corresponent a l’any 2022.

 

Dades econòmiques: