Transparència


Com ens governem?

Lafede.cat té un funcionament assembleari. Tal i com indiquen els Estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan suprem i les entitats membres, en formen part per dret propi i i irrenunciable. L’Assemblea és l’encarregada de la presa de decisions estratègiques i d’escollir la Junta Directiva. Mentre l’Assemblea General es celebra com a mínim un cop a l’any, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual per fer seguiment de l’agenda política i agilitzar les qüestions executives.

A l’Assemblea General Extraordinària del 19 de gener de 2013, les tres antigues federacions de Pau, Drets Humans i Desenvolupament van acordar la seva fusió en una sola entitat, que actualment és Lafede.cat.

Per al bon funcionament de tots els òrgans de govern i de les entitats membres disposem dels següents documents:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Estatuts

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Reglament de règim intern

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Codi Ètic i de Conducta

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Acord de millora laboral i gestió del teletreball

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pla estratègic 2020 – 2024

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Estratègia de formació 2020 – 2024 

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a  les organitzacions

 

Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta

És un espai que no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea. La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat.
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi ètic i de conducta.
  • Revisar el document del Codi ètic i de conducta i proposar-ne millores.
  • Fer difusió del Codi ètic i de conducta entre les organitzacions membres i la ciutadania.

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’ètic i de conducta, i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. Pots consultar qui la forma en aquesta pàgina. 

 

Què hem fet?

 

Memòria d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2019

 

Memòria d’activitats 2018

El resum i històric de les memòries d’activitats de la federació aquí.

 

Com ens financem?

A continuació, la distribució dels ingressos i les despeses de l’exercici 2020.

També es pot consultar:

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Pressupost 2021

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Taula salarial 2020

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Auditories de la federació

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Trams de les quotes de les organitzacions membre

Resultat d'imatges de icono documento gratuito Resum de Lafede.cat en el Balanç Social 2021, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària