Pla estratègic 2020 – 2024


EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Eix 1: CULTURA ORGANITZATIVA

La justícia global és discurs i són pràctiques. Per això, cal ser coherents, qüestionar i transformar com ens travessen les relacions de poder per fomentar models horitzontals i democràtics de relació, participació i decisió. En aquesta línia, volem explorar noves formes de participació que no es limitin a la presencialitat i que permetin la participació d’entitats, tant membres com no membres, amb diferents realitats i de tot el territori.

Lafede.cat vol ser model de canvi organitzacional inspirant-se en les bones pràctiques existents en diferents organitzacions. Per fer-ho, seguirem promovent pràctiques transformadores que apostin per incloure l’enfocament feminista, així com el compromís amb l’antiracisme i en la construcció d’entitats més diverses i inclusives. Aquesta aposta per les pràctiques transformadores ha d’anar lligada al compromís amb la justícia econòmica i ambiental. Per això, durant els propers anys cal fer xarxa amb entitats i moviments que promouen pràctiques econòmiques transformadores, justes i sostenibles.

Per tal de reforçar tots aquests processos de transformació, seguirem oferint serveis i acompanyament a les entitats i les seves bases socials per tal de reforçar-ne i enfortir-ne la feina i les capacitats, així com afavorir el treball compartit, el sentiment de pertinença i la interacció entre entitats.

Finalment, per assegurar la sostenibilitat econòmica de la federació apostem per buscar la diversificació de les fonts i la corresponsabilitat de les entitats membre.

Objectius estratègics:

  • OE 1.1: Model de governança. Qüestionar i transformar les relacions de poder entre les entitats, la junta i l’equip tècnic i dins de cadascuna d’elles per consolidar processos de canvi cap a estructures més horitzontals, democràtiques i participatives. Explorar també noves vies de relació, participació i decisió, i incorporar la realitat de les entitats federades i no federades del territori.

  • OE 1.2: Pràctiques transformadores. Incorporar la perspectiva feminista, antiracista, de justícia ambiental i econòmica, i garantir que aquestes pràctiques són una realitat tant en la mateixa estructura com en la de les entitats membre, a partir de l’impuls de processos de canvi organitzacional.

  • OE 1.3: Prestació de serveis i suport a les entitats. Enfortir les capacitats de les entitats membre i la seva base social, oferir serveis que ajudin a reforçar-ne el rol i en facilitin la feina, així com promoure espais d’interacció entre entitats que afavoreixin el treball en xarxa, la cohesió i la generació de coneixement a partir de la reflexió col·lectiva.

  • OE 1.4: Fonts de finançament. Explorar i diversificar vies de finançament per garantir la sostenibilitat de la federació, corresponsabilitzant-ne les entitats membre.

Eix 2: LA JUSTÍCIA GLOBAL

Entenem la justícia global com la transformació de les relacions de poder que generen desigualtats arreu, assolida mitjançant el treball per la justícia econòmica, ambiental, feminista i antiracista, i la defensa dels drets humans i la pau.

A Lafede.cat treballem per la justícia global aquí i arreu, posant el focus en la interdependència. Volem treballar amb les entitats membre i també amb altres entitats, col·lectius i federacions del nostre territori i a escala internacional per posar en marxa estratègies i campanyes d’incidència política i social per a la defensa i garantia dels drets humans i la justícia global. Per a dur-ho a terme, considerem indispensable partir de coneixements compartits que ens permetin generar una educació i comunicació transformadores, relats i noves narratives per contrarestar la recessió de drets que estem vivint a moltes parts del món.

A més a més, reforçarem les accions d’incidència a les administracions públiques per garantir la coherència de polítiques públiques i la necessitat de treballar per a la justícia global des de totes les seves dimensions. També replantejarem la cooperació al desenvolupament perquè s’enfoqui a la consecució de la justícia global i la defensa de drets des d’un enfocament de gènere, i abandoni aproximacions assistencialistes i neocolonialistes.

Per dur a terme tota aquesta tasca, Lafede.cat serà un actor social i polític de referència, gràcies a la representativitat que li atorguen les entitats membre i la seva capacitat de definir línies d’acció per a la defensa de drets i la construcció de la justícia global. Lafede.cat serà el paraigua de les entitats federades, a qui seguirà representant en la seva interlocució amb les institucions públiques i en la resposta a la conjuntura social i política, sempre amb l’objectiu de posicionar-se i actuar per garantir la justícia global.

Objectius estratègics:

  • OE 2.1: Construcció de discurs. Generar coneixement compartit amb les entitats federades, i altres entitats, institucions i moviments socials, culturals i polítics per construir i difondre noves narratives que contribueixin a la justícia global.

  • OE 2.2: Incidència social i treball en xarxa. Fomentar la interacció entre les entitats federades, construir aliances amb altres entitats, moviments socials, grups informals i altres federacions d’entitats locals i internacionals per tal de desenvolupar estratègies, processos i campanyes d’educació i comunicació transformadores per a la defensa dels drets humans i la justícia global.

  • OE 2.3: Incidència institucional. Promoure la coherència de polítiques i canvis legislatius cap a la justícia global. Treballar per un model coordinat de política pública d’AOD amb marcs pressupostaris que assoleixin el 0,7.

  • OE 2.4: Representació i interlocució. Ser una federació referent a Catalunya, en la representació de les entitats membre, i davant les administracions públiques en la lluita per la justícia global amb reconeixement social, polític i mediàtic.

Clica aquí veure el document Pla estratègic 2020-2024 COMPLET.