Per què i com federar-se


Foto_PerQuèFederarseOK

Per què federar-se?

Les organitzacions que teniu com a finalitat principal la promoció de la cultura de pau, la defensa i difusió dels drets humans, i la solidaritat internacional o la cooperació al desenvolupament trobareu a Lafede.cat:

A) Un dels espais de referència del sector a Catalunya, per a les ONG, organitzacions, entitats i col·lectius catalans i per a la resta d’actors que actuen en aquests àmbits.

B) Un espai físic i virtual de relació, participació i debat. A Lafede.cat hi ha diferents eixos i grups de treball interns amb diferents objectius: donar suport a la Junta en la presa de decisions, organitzar activitats públiques, aprofundir en temes d’especial interès per a grups d’entitats etc. Les reflexions i acords d’aquests grups orienten els posicionaments i els debats col•lectius. Un dels objectius dels grups de treball és facilitar el coneixement entre les diferents entitats i organitzacions per impulsar sinergies i projectes compartits.

C) Un node de contacte i relació amb xarxes nacionals, estatals i internacionals especialitzades: Lafede.cat està representada en algunes de les principals xarxes sectorials i centralitza informació i demandes de molts actors de fora de Catalunya.

D) Una plataforma de representació política i de defensa del sector: Lafede.cat és una plataforma de segon nivell que, en l’actualitat, és la principal interlocutora del Govern i les diferents administracions en matèria de cooperació, pau i drets humans. Lafede.cat participa en els principals organismes consultors i proposa, esmena o negocia els diferents plans directors i plans anuals que determinen les principals línies d’actuació i finançament públic per a les organitzacions. Lafede.cat vigila i supervisa el compliment dels acords o denúncia els incompliments, en nom del sector, i de manera coordinada amb la resta de coordinadores territorials.

E) Un aval de fiabilitat i transparència: Lafede.cat disposa d’un Codi ètic i de conducta i d’una Comissió de Seguiment que faciliten estàndards i pautes mínimes de transparència i garanteix el seu compliment davant la ciutadania i les administracions.

F) Una plataforma de treball i visibilitat conjunta a través de les campanyes i activitats públiques que s’organitzen conjuntament.

G) Espais i serveis especialitzats a disposició:

  • Local/seu disponible per a exposicions, presentacions públiques, organització de cursos i reunions.
  • Cessió de material (projector, equip de música, gots, termos i d’altres).
  • Accés a formacions especialitzades.
  • Mitjans de difusió d’activitats de l’entitat: agenda setmanal d’activitats (Intercom) i xarxes socials de Lafede.cat.
  • Accés als mitjans de comunicació a través del servei de premsa de Lafede.cat.
  • Facilitació de l’intercanvi d’ofertes/demandes entre entitats, i gestió d’altres serveis i assessories especialitzades (segons demanda).

Com federar-se?

Lafede.cat està formada per organitzacions ordinàries de ple dret i organitzacions observadores. Des del 2018 existeix també la figura de l‘organització amiga*.  La diferència entre les organitzacions de ple dret i les observadores és que aquestes últimes no tenen dret a vot, i no poden ser elegides per a càrrecs directius ni exercir la representació pública de Lafede.cat.

En qualsevol dels casos la documentació bàsica necessària per federar-se, segons consta a l‘article 4 del Reglament de Règim Intern, és la següent:

1. Carta de presentació i sol·licitud d’ingrés adreçada a la presidència. (Consulteu l’article 4 per coneìxer els punts que ha d’indicar la carta).

2 Exemplar dels Estatuts de l’organització, degudament registrats.

3. Còpia de la inscripció de l’organització en el registre corresponent on consti la data d’inscripció.

4. Memòries d’activitats corresponents als dos anys anteriors a la sol·licitud d’admissió.

5. Certificat de la persona que tingui la responsabilitat de la Secretaria de l’organització que indiqui:

  • La situació de l’organització, a data de la sol·licitud, quant al nombre de persones, organitzacions associades, delegacions, col·lectius o grups amb presència al territori català.
  • Localització de les seus socials i nombre de personal laboral i/o voluntari dedicat directament a l’organització, a Catalunya, a Espanya i altres països.
  • La relació de la pertinença a xarxes locals, autonòmiques, nacionals i internacionals.
  • La relació de dades bàsiques sobre el seu finançament, i sectors d’activitats relacionats amb els àmbits de la pau, els drets humans i/o el desenvolupament.

6. Si l’organització és d’àmbit internacional, traducció jurada dels estatuts de dita organització, i de qualsevol altra reglamentació rellevant.

7. Cartes d’aval originals de dues organitzacions membre de Lafede.cat. (Plantilla.odt)

8. Memòria econòmica, comptes anuals del darrer exercici, informe auditat, visat o balanç aprovat pels òrgans de govern.

9. Còpia de la targeta d‘identificació fiscal.

10. Relació de les persones que componen la Junta de govern o el Patronat.

11. Una còpia del protocol per l’abordatge de les violències seuxals (o document similiar), i una carta o certficat signat per la persona amb la capacitat de representar l’entitat on consti que en el termini de 3 anys des de l’ingrés a la federació, l’entitat el revisarà i/o actualitzarà, en cocherència amb el protocol d’abordatge contra les violències sexuals de Lafede.cat. En cas de no comptar amb aquest protocol (o document similar), l’entitat lliurarà una carta o certificat signat per la persona amb capacitat per representar l’entitat on consti el compromís de dotar-se d’un protocol coherent amb el de Lafede.cat en el termini màxim de 3 anys a comptar des de la data d’ingrés.

Aquesta documentació s’ha d’enviar a informacio@lafede.cat.

Procediment i temporalització per l’enviament de la documentació:

Els ingressos de les organitzacions a Lafede.cat s’aproven a cada l’Assemblea General. Anualment la federació celebra dues assemblees, una ordinària al juny i un altre extraordinària al novembre – desembre. Una vegada l’organització envia la documentació, la Comissió de seguiment del Codi ètic i de conducta la revisa i proposa una reunió a l’organització conèixer i resoldre algunes qüestions sobre la missió, visió, projectes i dubtes que puguin sorgir arran la documentació enviada. Després de l’entrevista, s’elabora un dictamen d’ingrés que aprova la Junta directiva de Lafede.cat. Tot aquest procediment comporta uns tempos interns, per això és important saber que: les entitats que volen ingressar al juny, han d’enviar la documentació requerida com a màxim fins al 31 d’abril del mateix any i per aquelles entitats que volen ingressar al novembre- desembre, han d’enviar la documentació fins a 30 de setembre.

Podeu trobar més informació a:

* La figura d’organització amiga té caràcter temporal i excepcional i la defineixen la Junta directiva i la Comissió de Codi ètic. Només s’aplica a sol·licitud d’entitats federades que, de manera temporal, no poden complir amb les obligacions mínimes que suposa estar federades, o a entitats que demanen l’ingrés però no compleixen els requisits mínims ni es preveu que els puguin complir en el curt termini. Aquesta condició es manté per un període de dos anys i és revisable. Durant aquests dos anys les entitats no tenen dret a vot però  sí a rebre informació interna i a participar als eixos i grups de treball.