Pla anual de Cooperació: el repte de la coherència de polítiques


La setmana passada el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament i el passat 4 de maig el Conseller Romeva el va presentar a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació. Lafede.cat, en la seva tasca de seguiment de les polítiques públiques, celebra que enguany el pressupost de l’ACCD s’hagi doblat en relació a l’any passat tot i que, com des del principi de la legislatura, demana més concrecions i agilitat en matèria de coherència de polítiques.

Sessió del CAECRIT del passat 4 de maig. Foto: Parlament de Catalunya

 

Els plans anuals de cooperació concreten els objectius del Pla Director de Cooperació. El Pla Anual 2017 té un pressupost de 30,2 milions d’euros. D’aquests, 17,9 milions seran gestionats per la pròpia Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), mentre que els 12,3 milions restants seran executats per la resta de departaments del Govern.

Lafede.cat celebra que enguany el pressupost de l’ACCD s’hagi doblat en relació a l’any passat, i que aquest suposi prop del 60% de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) catalana, tornant a l’ACCD el seu paper de principal agent de la cooperació pública. Amb tot, el pressupost de l’ACCD és encara 5,7 milions d’euros menor al previst per aquest any dins el Pla Director 2015-2018, que era de 23,6 milions. En aquest sentit, Lafede.cat dóna la benvinguda a les paraules del conseller Raül Romeva, a la seva compareixença a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència (CAECRIT) on el va presentar, quan va reconèixer que l’actual pressupost de cooperació “és del tot insuficient”, i que cal fer molt més per garantir que al final del període 2015-2018, es destini el 0,4% dels ingressos corrents incondicionats de la Generalitat per a polítiques de cooperació, tal i com està contemplat dins el Pla Director. Des de Lafede.cat es vetllarà pel compliment efectiu d’aquest compromís en seu parlamentària, que inclou un pressupost per a l’ACCD l’any 2018 de 33,6 milions d’euros. En cas d’assolir aquesta fita, s’estaria recuperant bona part del pressupost perdut en els darrers anys i s’iniciaria una nova senda per garantir el 0,7% en l’horitzó de la propera legislatura, xifra ‘simbòlica’ que la Llei de Cooperació Catalana aprovada l’any 2001 preveia per a l’any 2010 i que mai no s’ha complert.

x

Cooperació, transversal en l’acció de govern

D’altra banda, és molt positiu que el Pla Anual expressi la voluntat de concertar i transversalitzar les actuacions de cooperació que es duen a terme entre els diferents departaments i organismes públics i que, la mateixa setmana de la seva aprovació, el president Carles Puigdemont hagi declarat públicament que cal “tornar a col·locar les polítiques de cooperació en l’eix central de les polítiques del Govern i d’una manera transversal”. És per aquesta raó que a Lafede.cat preocupa especialment que el Pla anual no expliciti les accions que es duran a terme des de l’ACCD per fer-ho possible: com es liderarà aquesta política de concertació i com es garantirà que les actuacions de cooperació de la resta de departaments estaran alineades amb l’enfocament i els objectius del Pla Director 2015-2018 de Cooperació Internacional, per fer real i efectiva la coherència de polítiques. Enguany, per exemple, el Pla no especifica, com sí que havia fet en altres anys, quin percentatge del pressupost de l’AOD executat per altres departaments i organismes de la Generalitat compleix amb els objectius estratègics del Pla Director. Atès que, en anys anteriors, aquest import havia estat inferior a l’1%, Lafede.cat considera necessari que els plans anuals avancin de manera més decidida en aquesta línia ja que es tracta d’una de les grans assignatures pendents de la cooperació catalana, i pot ser l’autèntica drecera per provocar canvis significatius en la manera de fer i entendre la cooperació.

Sessió del CAECRIT del passat 4 de maig. Foto: Parlament de Catalunya

 

Control de l’acció exterior de les empreses

En aquesta línia, Lafede.cat farà seguiment de la tasca del Govern perquè compleixi amb l’establert a la resolució 359/XI sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior aprovada el passat 3 de novembre que, en el seu punt 2: «Insta al Govern de Catalunya a iniciar en el termini de 8 mesos els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior que disposi d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels Drets Humans per part de les empreses i amb participació de la societat civil catalana, del Govern i del Parlament». Lafede.cat vetllarà perquè la tasca encetada recentment entre el departament d’Afers Exteriors i ACCIÓ per establir un pla de treball per integrar els valors de la cooperació en les polítiques d’internacionalització de l’empresa contempli la creació del Centre d’avaluació dels impactes de les empreses, en els termes que s’han demandat des de la societat civil; això és amb participació paritària de la societat civil en els seus òrgans de govern, alhora que amb capacitat d’emetre informes vinculants per garantir que les empreses catalanes compleixen amb els drets humans allà on operen.