Com federar-se


FotoComFederarse

 

Lafede.cat està formada per organitzacions associades o ordinàries i organitzacions col·laboradores o observadores. La diferència entre unes i altres és que les organitzacions observadores no tenen dret a vot, no poden ser elegides per a càrrecs directius ni exercir la representació pública de Lafede.cat.

En qualsevol dels casos la documentació bàsica necessària per federar-se, segons consta a l‘article 4 del Reglament de règim intern, és la següent:

  • Carta de presentació i sol·licitud d’ingrés adreçada a la presidència.
  • Exemplar dels Estatuts de l’organització, degudament registrats.
  • Còpia de la inscripció de l’organització en el registre corresponent on consti la data d’inscripció.
  • Relació de les persones que componen la Junta de govern o el Patronat.
  • Certificat de la persona que tingui la responsabilitat de la Secretaria de l’organització.
  • Memòries d’activitats corresponents als dos anys anteriors a la sol·licitud d’admissió.
  • Cartes d’aval originals de dues organitzacions membre de Lafede.cat.
  • Memòria econòmica, comptes anuals del darrer exercici, informe auditat, visat o balanç aprovat pels òrgans de govern.
  • Còpia de la targeta d‘identificació fiscal.

Podeu trobar més informació a: