Presentem 60 demandes per un país compromès amb la Justícia global  


La federació ha elaborat un document amb “60 demandes per un país compromès amb la Justícia global” per tal que les forces polítiques que es presenten a les eleccions catalanes es comprometin a incorporar-les en la seva acció política. Amb aquestes demandes la ciutadania compromesa pot també orientar-se a l’hora de consultar els diferents programes electorals.

El pròxim diumenge 12 de maig tenim nova cita amb les urnes. Les conteses electorals són sempre el moment de recollir i sistematitzar totes les propostes i demandes en les quals treballa la federació. Els documents que resulten es fan arribar als partits abans o durant la campanya electoral, però es fan servir com a guia d’incidència durant tota la legislatura.

Aquestes són les sisenes eleccions que es convoquen de forma anticipada des de l’any 2010. Des d’aleshores les legislatures catalanes han durat menys de tres anys de mitjana. La inestabilitat política ha generat molta incertesa i inseguretat a les organitzacions socials, tant en l’àmbit econòmic, com a l’hora de planificar la seva feina a mitjà i llarg termini. Per això, i més enllà de les mesures o polítiques concretes, una de les primeres demandes de Lafede.cat a tots els grups polítics és “mirada llarga, responsabilitat i garanties d’estabilitat, per tal que les polítiques públiques de solidaritat i justícia global es puguin definir i desplegar amb garanties”.

En aquest moment de cruïlla històrica en l’àmbit internacional, la federació demana a les diferents forces polítiques un compromís seriós perquè que Catalunya esdevingui un actor internacional que participi de forma activa en la construcció i promoció de la pau, la justícia i els drets humans arreu. Per tal d’aconseguir-ho la federació recull una sèrie de demandes ordenades per tipologia de polítiques. El document “Ara Justícia global! 60 demandes per un país compromès amb la Justícia global” està estructurat en onze blocs temàtics que han estat elaborats des dels diferents eixos i grups de treball de la federació. Partint de totes aquestes mesures, s’han prioritzat 10 que han estat recollides en aquest altre document “10 demandes prioritàries per un país compromès amb la justícia global”.

Dins el primer bloc de polítiques coherents amb la justícia global la federació defensa la implementació de polítiques públiques nacionals amb perspectiva global, i amb una visió clara de la interdependència entre el Nord i el Sud globals. Lafede.cat creu que el conjunt de polítiques públiques del Govern hauria de treballar per revertir les actuals condicions d’explotació, expropiació i extracció de recursos de comunitats i països vulnerables, i creu necessari un sistema públic d’avaluació d’impactes de les polítiques públiques a l’exterior que permeti la reorientació de totes aquelles que suposin efectes negatius “als cossos i territoris del Sud global”.

Demandes de polítiques destacades

Pel que fa a la defensa activa dels drets humans la federació demana que el Govern augmenti la protecció de les persones defensores dels drets humans d’arreu, i enforteixi el Programa català de protecció a defensors i defensores, amb visió feminista i antiracista. Dins l’àmbit de la digitalització i la Intel·ligència Artificial el document inclou la demanda d’ampliació de la protecció de drets en el desplegament del Reglament Europeu d’IA, aprovat recentment, tal com permet la norma europea. En aquest sentit, es demana la prohibició dels sistemes de reconeixement d’emocions especialment en àmbits sensibles com el de serveis socials, l’atenció a persones migrades i refugiades, així com en l’àmbit policial i penal.

Amb relació a les polítiques feministes, Lafede.cat demana mantenir i consolidar el Departament d’Igualtat i Feminismes. Pel que fa a les polítiques antiracistes, de migració i refugi es demana, entre d’altres, garantir els drets dels infants i, per tant, també dels infants que migren sols, entre altres demandes. Pel que fa a l’educació, la federació demana prioritzar l’Educació per a la Justícia Global en l’àmbit polític, tècnic i econòmic, ja que segons l’última enquesta d’opinió pública el 94,7% de la ciutadania la considera necessària. Per fer-ho possible caldria reservar almenys el 30% del pressupost de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.

Amb relació a les polítiques econòmiques la federació demana abandonar els projectes de grans infraestructures, pròpies dels models de desenvolupament caducs basats en l’economia fòssil i especulativa. Pel que fa a les grans empreses i el poder corporatiu demana aprovar de forma diligent la Llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans reprenent el text i els valuosos consensos assolits en l’anterior legislatura. Pel que fa a polítiques de justícia fiscal la federació demana establir una renda bàsica universal, i mentre no arriba, exigeix implementar de manera ràpida i efectiva la renda mínima garantida per a donar resposta a les desigualtats existents.

Pel que fa a les polítiques solidàries d’acció exterior la federació demana modificar la Llei de cooperació al desenvolupament per a incloure el compromís renovat d’assolir el 0,7% l’any 2030, incloent-hi la fórmula de càlcul que contempla el Pla director 2023-2026 aprovat al Parlament.

Finalment, amb relació a les polítiques de construcció de pau i noviolència la federació demana incloure a la Llei de foment de la pau l’obligatorietat de desenvolupar periòdicament un Pla País de Pau aprovat pel Parlament, tal com s’ha acordat al Consell Català de Foment de la Pau. En aquest àmbit també es demana prendre mesures urgents per exigir a l’Estat d’Israel el respecte als drets humans i el compliment de les resolucions de l’ONU en el conflicte a Palestina: suspendre les relacions entre institucions governamentals, culturals, acadèmiques i esportives catalanes i israelianes, tancar l’oficina d’Acció 10 a Tel-Aviv, i donar suport públicament la denúncia de Sud Àfrica a la Cort Internacional de Justícia.

 

Més informació: