Com ens governem?


assemblea

 

Lafede.cat té un funcionament assembleari. Tal i com indiquen els Estatuts, l’Assemblea General és l’òrgan suprem i les entitats membres, en formen part per dret propi i i irrenunciable. L’Assemblea és l’encarregada de la presa de decisions estratègiques i d’escollir la Junta Directiva. Mentre l’Assemblea General es celebra com a mínim un cop a l’any, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual per fer seguiment de l’agenda política i agilitar les qüestions executives.

A l’Assemblea General Extraordinària del 19 de gener de 2013, les tres antigues federacions de Pau, Drets Humans i Desenvolupament van acordar la seva fusió en una sola entitat, que actualment és Lafede.cat.

Per al bon funcionament de tots els òrgans de govern i de les entitats membres disposem dels següents documents:

 

Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Conducta

És un espai que no té caràcter obert i està integrada per un grup d’experts i expertes, els membres de la qual són aprovats per l’Assemblea. La Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de conducta té per finalitat:

  • Emetre dictàmens sobre les organitzacions que demanen l’ingrés a Lafede.cat.
  • Fer seguiment de les organitzacions federades sobre temes relacionats amb el Codi ètic i de conducta.
  • Revisar el document del Codi ètic i de conducta i proposar-ne millores.
  • Fer difusió del Codi ètic i de conducta entre les organitzacions membres i la ciutadania.

La Comissió està formada per persones expertes en diferents matèries relacionades amb qüestions recollides al Codi d’ètic i de conducta, i representants de la Junta directiva i l’equip tècnic de Lafede.cat. En l’actualitat la integren:

  • Mercè Claramunt Bielsa, experta en temes jurídics i gènere i membre de Dones Juristes. Llicenciada en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Postgrau de Prova Judicial a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
  • Enric Prats Gil, expert en temes d’educació. Doctor en Pedagogia. Professor de Pedagogia Internacional, a la Universitat de Barcelona. President de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Marcelo Cano, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i graduat en Bioètica per la UB. Actualment està fent la tesi doctoral en bioètica. És professor a diferents universitats des del 1999.
  • Rita Huybens, membre de la Lliga dels Drets dels Pobles.  Ha estat membre de Junta de la FCONGD i de la FCONGDH, i vicepresidenta de Lafede.cat, de juliol de 2016 a novembre 2017.  La seva trajectòria professional s’emmarca dintre de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional, la lluita pels drets dels pobles en situació de conflictes i dels pobles indígenes, així com la promoció de la cultura de la pau, amb especial atenció a la defensa i reivindicació dels drets de les dones.
  • Pepa Martínez, directora de Lafede.cat.