Comunicat: Contra la violència i la por, compromís amb la pau i la solidaritat


Fotomovimiento.org

 

COMUNICAT DE LAFEDE.CAT

En relació a l’atemptat terrorista d’ahir, 17 d’agost, a Les Rambles de Barcelona i els fets posteriors a Cambrils, on han estat assassinades 13 persones i hi ha hagut més d’una vuitantena persones ferides, condemnem rotundament aquests fets que ens causen tant de dolor, com hem condemnat sempre atacs similars arreu. Sabem que la intenció és generar terror i enfrontaments a nivell global i, per responsabilitat, la nostra resposta ha de ser sempre de denúncia i solidaritat globals.

Volem manifestar en primer lloc el nostre condol i suport a totes les víctimes i els seus familiars i amics, tant a les que viuen a Catalunya com a les que ens visitaven, i dir-los que ho sentim molt, i que esperem poder acompanyar-los de la millor manera possible amb tots els recursos públics i privats de la ciutat i del país.

De la mateixa manera volem mostrar el nostre afecte i suport, com a entitat amb seu al Raval, a tots els veïns i veïnes, comerciants i treballadors i treballadores que van viure en directe els horribles atacs. Precisament per això volem fem saber a tots els veïns i veïnes d’altres orígens i religions que estarem al seu costat davant possibles discursos racistes o xenòfobs arran de l’atemptat.

Lafede.cat demana a totes les institucions i partits i a la societat civil, unitat i fermesa tant en la denúncia de les causes d’aquest terror injustificat, com en la defensa d’una resposta que prioritzi la defensa dels drets humans, la pau i la solidaritat. No podem oblidar que la violència neix dels conflictes armats – 36 en l’actualitat oberts-, de la venda d’armes, i que Espanya és potència exportadora, i de les desigualtats econòmiques i violacions de drets humans arreu. És per això que fem una crida a evitar que la por es converteixi en una eina per fomentar l’odi i el racisme, així com una excusa per retallar drets i llibertats.

La ciutadania catalana ha sortit sempre al carrer per dir no a la guerra, rebutjar la violència i mostrar-se oberta com a terra d’acollida. Avui més que mai Catalunya ha de continuar exigint l’arribada de persones refugiades i migrants com a resposta digna i universal al sense sentit terrorista. No volem aquesta violència enlloc. El món se solidaritza amb Barcelona, i el país ha de respondre amb generositat. Cercar i defensar la Justícia Global és l’únic fre a la barbàrie, l’única sortida.

Per tot això Lafede.cat es suma a la concentració, avui divendres 18 d’agost, a les 12h a la plaça de Catalunya convocada per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport d’entitats i moviments socials.


COMUNICADO DE LAFEDE.CAT

En relación al atentado terrorista de ayer, 17 de agosto, en Las Ramblas de Barcelona y los actos posteriores de Cambrils, en los que fueron asesinadas 13 personas y más de ochenta resultaron heridas, condenamos rotundamente estos hechos que nos causan tanto dolor, tal y como hemos condenado anteriores ataques similares en cualquier parte del mundo. Sabemos que la intención es generar terror y enfrentamientos a nivel global y, por responsabilidad, nuestra respuesta debe ser siempre de denuncia y solidaridad global.

Queremos manifestar en primer lugar nuestro pésame y apoyo a todas las víctimas, sus familiares y amistades, tanto a las que viven en Cataluña como las que nos visitaban. Les decimos que lo sentimos mucho y esperamos poder acompañarlos de la mejor manera posible con todos los recursos públicos y privados de la ciudad y del país.

Del mismo modo queremos mostrar nuestro afecto y apoyo, como entidad con sede en el Raval, a todos los vecinos y vecinas, comerciantes y trabajadores que vivieron en directo los horribles ataques. Precisamente por eso queremos hacer saber a todas las personas de otros orígenes y religiones que estaremos a su lado y no dudaremos en condenar posibles discursos racistas o xenófobos que puedan surgir a raíz del atentado.

Lafede.cat pide a todas las instituciones, partidos y a la sociedad civil unidad y firmeza tanto en la denuncia de las causas de este terror injustificado, como en la defensa de una respuesta que priorice la defensa de los derechos humanos, la paz y la solidaridad. No podemos olvidar que la violencia nace de los conflictos armados – 36 en la actualidad abiertos-, de la venta de armas -y España es potencia exportadora- y de las desigualdades económicas y violaciones de derechos humanos. Por ello hacemos un llamado a evitar que el miedo se convierta en una herramienta para fomentar el odio y el racismo, o una excusa para recortar derechos y libertades.

La ciudadanía catalana ha salido siempre a la calle para decir no a la guerra, rechazar la violencia y mostrarse abierta como tierra de acogida. Hoy más que nunca Cataluña y toda la ciudadanía global debemos seguir exigiendo la llegada de personas refugiadas y migrantes como respuesta digna y universal al sinsentido terrorista. No queremos esta violencia en ninguna parte. El mundo se solidariza con Barcelona y el país debe responder con generosidad. Buscar y defender la Justícia Global es el único freno a la barbarie, la única salida.

Por todo ello Lafede.cat se suma a la concentración de hoy viernes 18 de agosto, a las 12h en la Plaza de Cataluña convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña con el apoyo de entidades y movimientos sociales.


PRESS RELEASE FROM LAFEDE.CAT

In relation to yesterday’s terrorist attack, on August 17th, at Les Rambles in Barcelona, and the subsequent acts at Cambrils, in which 13 people were killed and more than 80 were wounded, we condemn these horrific events that cause us deep sorrow. We condemn the attacks in Catalunya in the same way as we have condemned previous similar attacks perpetrated elsewhere in the world. We know that its intention is to create terror and confrontation at a global level. Out of responsibility and conviction, our response must always be to denounce these actions and have global solidarity.

We wish to express our condolences and support to all victims, their families and friends; both for those living in Catalonia and for those who visit us coming from other corners of the world. We would like to express our solidarity to them, with the hope, to provide them company in the best possible way, and that they receive the needed support with all the public and private resources required from the city and the country.

In the same way, we would want to show our affection and support, as a federation based at the Raval -neighbourhood where the attacks occurred-, to all the neighbours, business people and workers who experienced the horrible attacks. It’s precisely on these difficult moment, that we want our neighbours from other origins and religions to know that we are and will be at their side and we would not hesitate to condemn possible racist or xenophobic expressions that may arise as a result of the recent attacks.

Lafede.cat demands from all institutions, parties and the open civil society, unity and determination both in denouncing the causes of this unjustified terror, and in defending a response that prioritizes Human Rights defence, Peace and Solidarity. We should not forget that violence arises from armed conflicts: arms trade – being Spain among the powerful exporters-, and of economic inequalities and human rights violations. That is why we make a call to prevent fear and to become a tool that fosters hatred and racism, or as an excuse to curtail rights and freedoms.

Catalan citizenship has always made demonstrations on the streets to say No to the War, to reject violence and to be open as a welcoming land. Today, more than ever, Catalonia and all of the global citizens must continue to demand the arrival of refugees and migrants, as a solidarty and worthy action and as universal response to the nonsense terrorism. We do not want this violence to happen anywhere. The world is with Barcelona and the country must respond with generosity. The search and defense of Global Justice are the only brake through to barbarity, the only way out to terror.

For all this, Lafede.cat will jointoday’s 18th of August concentration at Plaza de Cataluña at 12:00 , convened by the Barcelona city council and theGeneralitat of Catalonia, with the support of entities and social movements.