Comunicat DENIP: Per poder viure vides plenes i lliures de violències, eduquem per la pau


El 30 de gener, amb motiu del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP), les organitzacions de l’Eix de Pau i de l’Eix d’Educació de Lafede.cat publiquen un comunicat per a reconèixer la importància de l’educació per la pau i la Justícia global per posar fi a les múltiples violències al món. El text posa en valor el gran potencial de la comunitat educativa per a construir societats que afrontin els conflictes de forma pacífica, respectuosa i garantista amb els drets humans.

COMUNICAT pel DENIP 2024

Aquest any commemorem el DENIP enmig de debats socials i mediàtics sobre l’impacte a les aules de la creixent polarització social per conflictes bèl·lics internacionals. Hi ha preocupació per poder debatre a les aules sobre conflictes com el de Palestina, Ucraïna o els més de 30 conflictes armats oblidats, per por que polaritzin, originin confrontacions violentes i erosionin la convivència, en un context ja força deteriorat pels discursos d’odi i les violències estructurals. I és que segons dades de l’última enquesta sobre convivència i seguretat de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), a Catalunya creix la percepció de polarització sobre gairebé tots els principals temes de debat analitzats, només un 38,5% de les persones enquestades declara mostrar respecte cap a les persones que pensen diferent i 1 de cada 5 persones ha sentit por a l’hora d’expressar les seves opinions.

Al qüestionament del rol de la comunitat educativa en la reflexió crítica sobre els conflictes, s’hi ha sumat l’alarma social davant dels últims resultats de l’informe PISA. S’han fet lectures esbiaixades i racistes que han assenyalat l’alumnat migrat com a causant dels mals resultats, quan un cop més el que s’evidencia és la bretxa originada per la violència estructural de desigualtats econòmiques i socials i els impactes de les retallades que provoquen greus mancances en el sistema educatiu.

Per poder encarar aquests reptes socials de forma constructiva i seriosa, des de Lafede.cat considerem necessari defensar el paper transformador de l’educació per la pau i per la justícia global, seguint els principis que enumerem al nostre decàleg 10 claus per posar en pràctica l’educació per la justícia global. En aquest sentit, destaquem que cal educar en el pensament crític, la controvèrsia i el dissens des del respecte a les opinions diferents i a l’acceptació de la complexitat, capacitats que ens allunyen de la polarització social i dels extremismes violents. És a dir, no hem d’amagar ni defugir la complexitat a les aules i hem de poder construir espais segurs per debatre sobre temes que poden ser difícils d’abordar, tant conflictes més propers com conflictes internacionals. Abordar els temes controvertits no és una opció, sinó que com apunten Cécile Barbeito i Georgina Casas en aquest article al Catalunya Plural, és una responsabilitat educativa.

La construcció de pau en el dia a dia

L’educació per la pau és fonamental per promoure valors com l’empatia, capacitats com l’escolta o el debat rigorós des de la diferència, o estratègies noviolentes com la cerca de solucions negociades. Tal com reconeix la recent revisió de la Recomanació sobre l’Educació per la Pau, els DH i el Desenvolupament Sostenible de la UNESCO, més enllà de bases sòlides en alfabetització i aritmètica, l’alumnat ha d’adquirir competències com l’empatia, el pensament crític, la col·laboració, la solució i transformació pacífica de conflictes o el respecte a la diversitat. La Recomanació apunta que la pau sostenible es construeix més enllà de negociacions internacionals, en el dia a dia d’entorns educatius formals, no formals i informals i al llarg de tota la vida.

En aquest sentit, és especialment important remarcar el paper d’entitats i actors de la societat civil organitzada en l’educació en el lleure i altres àmbits d’educació no formal i informal en la construcció de pau. A part de facilitar espais en què es puguin desenvolupar els valors i les capacitats anteriorment descrites, duen a terme una gran tasca d’enfortiment del teixit comunitari i de treball amb una gran diversitat de col·lectius, des de joves a gent gran.

Tenint en compte aquestes consideracions, agraïm els passos que des de les institucions catalanes s’han fet per defensar l’educació per la pau, a través de la implementació de l’optativa Pau, Justícia i Corresponsabilitat a Batxillerat, les diverses actuacions previstes en matèria d’educació i antiracisme per fer front a violències racistes en el marc del Compromís del Govern per un País Lliure de Racisme, o l’anunci d’un programa conjunt entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament d’Educació per desplegar l’educació global als centres en el marc del nou currículum educatiu, i del qual esperem la implementació aviat. Aquestes mesures, però, resulten insuficients si no van acompanyades d’una integració real i efectiva en tot el currículum educatiu de continguts i perspectiva de cultura de pau, de la promoció i facilitació de formació al professorat en la matèria, de la incorporació de la perspectiva de pau i noviolència als projectes de convivència dels centres educatius, i en general de més recursos al sistema educatiu públic i una ètica de cures cap al professorat amb unes ràtios adequades.

Tenim una oportunitat especial per caminar cap a aquest horitzó, amb la celebració del Fòrum Català per la Pau. El Fòrum, que es presentarà públicament en una Jornada al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer, obrirà un procés participatiu per definir una política pública de pau, que esperem que incorpori mesures que promoguin activament l’educació per la pau com un dels pilars fonamentals per a la construcció d’una societat basada en la convivència, la seguretat humana, el diàleg i el respecte.

Per poder viure vides plenes i lliures de violències, eduquem per la pau.

 

Més informació