El canvi de pell definitiu: l’Assemblea de la Federació aprova el canvi de nom, la nova missió i el nou pla de treball


Just un any després de la fusió de les federacions d’ONG de pau, desenvolupament i drets humans, la FCONG va celebrar la seva primera Assemblea general. Les organitzacions membres van donar llum verda a tota una sèrie de documents i propostes que ratifiquen la voluntat expressada fa un any, de disposar d’una nova identitat i missió col·lectives.

Durant aquest any de transició, la FCONG ha treballat intensament en la seva reestructuració interna, per adaptar-se tècnicament i políticament a la nova realitat comuna. La prioritat ha estat disposar de tota la documentació legal necessària en aquesta nova etapa i definir el nou full de ruta. Per complir aquest objectiu la Junta directiva ha obert, al llarg de l’any, diferents espais de participació.

Tot i que la prioritat ha estat el treball intern, la FCONG ha mantingut la seva agenda d’activitats de formació, sensibilització i incidència, segons els compromisos previs assumits per les antigues federacions. Així, l’Assemblea va aprovar la Memòria anual on es destacaven algunes dades de seguiment d’aquestes activitats: el 2013, 3.188 persones van rebre el butlletí InterCom-PDH, i 3.200 van passar per la seu, on es van organitzar 118 actes. La FCONG va arribar als 4.500 seguidors/es a les xarxes socials, i la web va tenir 176.072 visites.

Quant a la d’incidència política, la FCONG destaca com a resultat especialment positiu, la tasca feta per donar suport legal a les entitats que van presentar reclamacions administratives a l’ACCD, i els 7 milions d’euros pagats de deute pendent. Tot i que l’interès i la presència pública es mantenen, i la FCONG no ha tingut pràcticament baixes, la memòria 2013 destaca però, com a contrapartida, la disminució de la participació de les entitats a les comissions de treball i en els actes organitzats per la pròpia Federació. Aquesta menor participació és paral·lela a la baixada del nombre d’activitats organitzades i publicitades al butlletí InterCom, i confirma la situació d’extrema precarietat de moltes entitats. Per fer-hi front, els pressupostos 2014 inclouran una nova “Quota social” a la que es podran acollir les entitats amb més dificultats.

Pel que fa al futur, l’Assemblea de la FCONG va aprovar per unanimitat, i després d’un procés participatiu de mesos, la nova Missió i Visió de la Federació, així com el canvi de nom i de marca. La Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament passarà a denominar-se Lafede.cat-Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global. La implantació del nou nom i marca seran progressius, i es confia en un termini de tres mesos estigui plenament consolidat.

L’Assemblea va aprovar també els documents administratius i legals fonamentals: el Reglament intern i el Codi ètic i de conducta, que redefineix els objectius, l’àmbit d’actuació i els valors comuns que es comparteixen i promouen. El Codi ètic afirma que les entitats membres de la Federació entenen la Justícia Global “com un concepte ampli i multidimensional que engloba i comprèn diversos processos com són el desenvolupament humà, el gaudi efectiu dels drets humans i la consecució de la pau”, i que un dels seus principals objectius ha de ser “contribuir a reforçar i fer més visible un moviment mundial de crítica i oposició als sistemes que produeixen manca d’equitat i desigualtats socials i econòmiques creixents”.

El Pla de treball 2014-2016 es marca dos grans reptes complementaris: reforçar i augmentar la cohesió interna, i treballar per donar a conèixer aquesta nova identitat i missió col·lectives. La Federació treballarà decididament per posicionar el concepte de Justícia Global a l’agenda pública i política, i aterrar-ho en campanyes, propostes i mesures concretes d’àmbit local i internacional, per tal de renovar la imatge de les entitats dedicades a la cooperació, la pau i els drets humans, i augmentar la seva complicitat i vincles amb la ciutadania.