Ja es pot consultar el Protocol d’abordatge de les violències sexuals de Lafede.cat


Les 120 organitzacions federades ja poden iniciar la revisió o elaboració dels seus protocols per adaptar-se al Protocol de la federació. Tenen 3 anys per a fer-ho amb el suport de la ‘Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals‘ i amb formacions específiques.

Imatge Protocol promoció

 

Lafede.cat ha fet públic el seu Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals en les organitzacions. Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals aquest dimarts 29 de setembre. El Protocol va ser aprovar a l’Assemblea general de la federació del juny de 2019, després d’un any de treball fet amb l’acompanyament de Creación positiva (llegir entrevista a Montse Pineda), i presentat públicament a la jornada «Replantegem les cures en les organitzacions. Posem la vida al centre» del 3 de juliol de 2019.  Ara s’ha publicat en obert després d’adaptar-lo a formats que facilitin la seva comprensió. A més, durant aquest període s’ha avançat en diferents aspectes com la planificació de les formacions i la preparació dels circuits d’acollida de casos de queixa i denúncies.

Aquest Protocol té efectes sobre tots els espais de participació de la federació i també en l’àmbit de les seves relacions laborals, i això vol dir: Junta directiva, equip tècnic, persones becàries o en pràctiques, entitats federades, persones que participin dels Eixos, membres d’entitats que utilitzin les sales de la seu, i qualsevol persona que presti serveis a Lafede.cat.

Com es va dir en l’Assemblea d’aprovació: ‘El Protocol respon a la voluntat política de posar l’ètica de la cura al centre i transformar la federació en una organització realment feminista, és a dir, no només amb discurs feminista sinó amb pràctiques feministes’, explicaven Júlia Granell i Núria Iglesias, vocals de l’Eix de Feminismes.

 

El Protocol, un procés que s’han de fer seu les federades

A partir d’aquest moment, totes les entitats federades han de fer arribar una Carta de compromís signada, així com treballar per tenir un protocol propi. En el cas de no tenir-ne, es disposa de tres anys per a fer-lo (també aquelles entitats de nou ingrés), en cas d’estar-ne dotat d’un, cal que es revisi segons el contingut del de la federació. Per fer-ho comptaran amb la Guia de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals i d’un pla de formació elaborat per Lafede.cat. Aquestes formacions s’adaptaran a les entitats, les comissions de seguiment i d’actuació del Protocol, la Junta Directiva i l’equip tècnic per tal de que tothom el conegui i tingui capacitat per desplegar-lo en totes les seves vessants.

El Protocol vol garantir que Lafede.cat sigui un espai lliure de sexismes i de violència. La seva posada en marxa suposarà canvis en els documents fundacionals – Estatuts, Codi Ètic, reglament intern– i també en el document de cessió de sales i espais. També preveu la creació d’una Comissió de seguiment que vetllarà per la seva implementació, i una Comissió d’actuació que rebrà les denúncies de casos i elaborarà informes.

Assemblea 2019

Assemblea de Lafede.cat.

Lafede.cat més feminista

Aquest avenç segueix la línia de treball de Lafede.cat per esdevenir entitats feministes i posar l’ètica de la cura al centre. És per això, que en paral·lel es continua amb el treball del projecte ‘Sembrant cures’, s’han generat espais no mixtes de reflexió per parlar sobre la presència i paper de les dones a Lafede.cat, i s’han iniciat observacions de gènere en espais de participació i tallers per identificar i modificar les dinàmiques que limiten la participació de les dones a la federació.

 

Llarga trajectòria en perspectiva de gènere i feminismes

Tota la tasca de Lafede.cat en perspectiva feminista i ètica de la cura, queda recollida a la pàgina ‘Desigualtats de gènere’ d’aquesta web, on s’explica una de les principals línies de treball de la federació des del 1996 fins l’actualitat. La pàgina fa un breu recorregut històric sobre la introducció de la perspectiva de gènere en l’agenda internacional i les polítiques públiques de cooperació catalanes, i el paper que ha tingut Lafede.cat.