ACCD 2020: una convocatòria clau per recuperar la política de cooperació


Actualització: 18 de setembre de 2020

A finals de juliol es van publicar les bases de la convocatòria 2020 de subvencions de cooperació internacional i educació per al desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament-ACCD i, aquesta setmana, s’ha publicat la convocatòria. Les entitats poden presentar les seves propostes fins al 6 d’octubre. Al darrere hi ha moltes hores de treball tècnic i polític d’incidència per fer arribar les demandes de les entitats, i que aquestes puguin fer la millor feina possible. Malgrat el difícil context, el resultat és globalment bo i el paper de les entitats surt reforçat.

Des del mes de gener la Junta i equip tècnic de la federació han fet diverses reunions amb diferents representants de l’administració catalana per garantir que es respecten els acords establerts al Pla Director de Cooperació 2019-2022. Què contemplen aquests acords? En primer lloc, l’assoliment del 0,7% l’any 2030, el que significa incrementar el pressupost global d’aquest any en 20,8 milions d’euros anuals, i en 10 milions d’euros les convocatòries del 2020. També el compromís de destinar el 50% de l’AOD catalana a la iniciativa d’altres actors i, per últim, la creació de grups de treball per fer avançar el model de cooperació catalana. A més, Lafede.cat ha treballat per aconseguir simplificar els procediments administratius i per pal·liar els efectes que la pandèmia de la COVID-19 ha tingut sobre els projectes i les entitats.

Després de mesos de converses,el mes de juliol es van publicar les bases, i el 15 de setembre s’ha publicat la convocatòria de projectes de cooperació internacional i educació per al desenvolupament, tal i com es va acordar amb el sector, per tal que els equips poguessin descansar durant l’agost, després d’uns mesos durs i intensos de reorganització interna i reprogramació de les activitats a causa de la pandèmia. Les entitats poden presentar les seves propostes fins al 6 d’octubre, i la resolució serà abans del 31 de desembre.

Algunes novetats d’aquesta convocatòria és que enguany els projectes només es poden presentar per via telemàtica, i no hi haurà diligència per esmenar documentació requerida, per tant, si no es presenta tota la documentació requerida no s’estimarà el projecte. Les subcontractacions només es poden fer a universitats públiques catalanes i/o centres de recerca adscrits a aquestes universitats, i els projectes de cooperació han de destinar un mínim d’un 15% del pressupost sol·licitat a actuacions d’educació i sensibilització a Catalunya, o altres espais d’incidència a nivell internacional.

 

Una valoració positiva 

Aquest any la Covid19 ha complicat tot i també la negociació de les convocatòries. Tot i així la federació fa una valoració final positiva perquè s’ha aconseguit el més important:  que el pressupost d’enguany augmenti 20,8 milions d’euros, dels quals més de 12 milions directament per a l’ACCD (que passa d’un pressupost de 17,4 milions a més de 30 milions), i que aquesta destini 17,3 milions a convocatòries, quan l’any 2019 va dedicar 8,2 milions; i que arrenquin dos grups de treball de caràcter estratègic, el de nou model de cooperació i el de l’estratègia d’Educació per al Desenvolupament, un dels temes cabdals de planificació que van ser sacrificats durant l’anterior crisi.

La federació considera que cal posar en valor tant el procés col·lectiu, obert i transparent, com la resposta de l’administració. Des del primer moment els equips directius de les entitats han estat informats de les propostes del Govern i han pogut donar la seva opinió i fer les seves demandes, i els representants de la federació les han fetes arribar tant a la direcció de l’ACCD, com a la direcció general de Cooperació i al propi Conseller Bernat Solé. El Govern per la seva banda, en un context especialment complicat, ha fet un esforç per mantenir els compromisos i per reconèixer a les entitats com l’actor central de la cooperació catalana.

Quan als aspectes tècnics, enguany és rellevant destacar alguns temes pels quals la federació ha lluitat:

  • El Comitè Català d’Ajuda Humanitària i Emergències ha fet una crida COVID per un import d’1,3 milions d’euros, el que suposa, de facto, recuperar-ho ja que aquest organisme pràcticament havia desaparegut els darrers anys, tal i com ja havia denunciat la federació. Molt important també que aquesta nova convocatòria no s’hagi fet en detriment de les principals de cooperació i educació per al desenvolupament.
  • Es manté el criteri que les entitats beneficiàries siguin les organitzacions especialitzades, aspecte fonamental que havia estat posat en qüestió: associacions, fundacions – incloent-hi per primer any les cooperatives sense ànim de lucre – i/o les agrupacions d’ONGD sense personalitat jurídica diferenciada. Per als projectes d’Educació s’accepta també a les universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a universitats públiques catalanes, tal i com es demanava.
  • S’amplia la durada dels projectes entre un mínim de 10 mesos i un màxim de 18 mesos, el que repercuteix en la seva qualitat i sobretot en aquesta nova situació d’incertesa mundial. Es podran sol·licitar pròrrogues de fins a un màxim de 6 mesos respecte de la durada inicial del projecte.
  • S’aconsegueixen també millores en les fórmules de finançament més adients a la realitat de la gestió com ara que les subvencions financin fins al 100% del cost del projecte (amb una primera bestreta del 90% a l’inici), així com que s’admetin despeses per a identificar i formular les propostes fins a un màxim d’un 10% sobre l’import sol·licitat. També s’admet un màxim del 10% per a imprevistos i s’accepta un màxim d’un 10% per a béns inventariables (llevat de les despeses corresponents a infraestructures de salut i sanejament, en què el percentatge pot augmentar fins a un 30%). La subcontractació podrà ser del 20% de l’import sol·licitat, sempre i quan les activitats a subcontractar les duguin a terme universitats públiques catalanes o centres de recerca adscrits, i les despeses indirectes augmenten fins a un 15% de l’import sol·licitat.
  • Per últim, s’incrementa la totalitat de subvencions que pot sol·licitar una mateixa entitat en la convocatòria corresponent, passant del topall de 360.000€ al de 500.000 euros.  També augmenten considerablement els topalls previstos per a projectes quan es presenten de manera col·lectiva (de 150.000€ per a projectes de cooperació si es presenten de manera individual a 400.000€ en agrupació; i de 100.000€ a 250.000€ per als projectes d’educació), el que incentivarà de manera més ferma el treball en xarxa.

 

Millorar les capacitats del sector, millorar la qualitat de la cooperació

No tot però ha estat positiu. D’entre les coses que no s’han aconseguit està el no poder mantenir ni els països prioritaris ni les prioritats sectorials del Pla director, una qüestió que la federació considera contrària a l’especialització i l’eficàcia de la cooperació catalana. Ara les bases contemplen zones d’especial atenció/zones i col·lectius especialment vulnerables però també noves limitacions molt preocupants, com que l’ACCD només finançarà com a màxim tres projectes per país. Algunes iniciatives llavors, principalment les relacionades amb promoció del compromís per la pau i la no-violència i la prevenció de conflicte, veuran minvades la seva capacitat d’incidència i de treball.

Malgrat el reforç pressupostari de l’ACCD, tampoc s’ha aconseguit un compromís ferm perquè els altres departaments de la Generalitat que gestionen pressupost de cooperació els destinin a obrir convocatòries per a entitats, pel que l’acord perquè el 50% de l’AOD catalana es gestioni a iniciativa d’altres actors no està del tot garantit.

Durant tot l’any la federació resta vigilant i ara ja es prepara per continuar la tasca a la tardor, moment en que caldrà negociar els nous pressupostos i fer seguiment de tot el pactat. L’objectiu sempre és millorar les capacitats del sector per fer avançar, de manera clara i decidida, la justícia global i els drets humans arreu. L’objectiu sempre és millorar la vida de milers de persones arreu.     

 

Més informació