Nou Pla director de Cooperació 2018-2021 de l’Ajuntament de Barcelona 1


Lafede.cat, satisfeta amb l’enfocament del nou Pla director de l’Ajuntament de Barcelona que ahir, 13 de novembre, va rebre l’informe positiu del Plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional i que situa la Justícia Global a l’epicentre de les polítiques de cooperació de l’Ajuntament.

Reunió del Consell Municipal de Cooperació Internacional

El Pla director 2018-2021, que s’aprovarà definitivament al Plenari de l’Ajuntament del mes de desembre, s’ha elaborat a través d’un procés participatiu en el qual, juntament amb altres actors, han participat un bon nombre d’entitats federades. A finals de 2016 es va crear un grup de treball adhoc en el qual han participat 22 entitats que han realitzats diferents tallers amb l’equip consultor encarregat de redactar el Pla. Aquesta feina ha estat determinant perquè la Justícia Global i la defensa dels drets humans s’hagin convertit ens eixos centrals del Pla director. Així, es posa èmfasi en abordar “les causes sistèmiques que generen injustícies, que avui esdevenen globals”. Alhora, “qüestiona aspectes com el creixement i el progrés, associats sovint a uns determinats modes de producció, distribució, gestió i consum i a unes pautes de comportament socials”.

Una dècada després del primer pla director, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional fa ara una aposta per superar el model de política pública de cooperació internacional, heretat dels anys 90, i per fer-ho de manera progressiva. En primer lloc es proposa transitar del treball de la cooperació al desenvolupament al de la cooperació per a la justícia global. També es vol fer una transició que vagi d’una cooperació subsidiària de les agendes de desenvolupament dels Estats a una agenda municipalista en favor de la justícia global, per tal de promoure el caràcter municipalista de la cooperació, que es vol més horitzontal. Per últim, el Pla també aposta fer el trànsit d’una política de cooperació aïllada a la coherència del conjunt de polítiques públiques que facilitin i projectin Barcelona com una ciutat responsable i solidària, compromesa amb les agendes de canvi que promouen altres actors i coherent en la seva acció exterior. Lafede.cat valora també molt especialment el fet que el nou Pla dota d’una major centralitat a l’Educació per a la justícia global en el desplegament de la política per tal de comptar amb el suport de la ciutadania i resultar veritablement transformadora.

Els nous objectius del Pla estan emmarcats en la promoció de la justícia econòmica, l’ambiental i la de gènere, així com del dret a migrar, a desplaçar-se i a refugi; la garantia de l’exercici dels drets humans i els drets del pobles; la protecció dels drets fonamentals de les persones en situacions d’emergència; el foment de la cultura de la pau i la noviolència; així com la governança democràtica de les ciutats, el dret a la ciutat i la millora de la coherència de polítiques envers la justícia global.

 

La federació continuarà demanant millores i en farà seguiment

El Pla director contempla mantenir el compromís, assolit l’any 2015, de dedicar el 0,7% dels recursos propis a actuacions de cooperació per a la justícia global durant tot el període. Lafede.cat celebra aquest compromís i que el Pla Director descrigui com es fa el càlcul dels recursos propis però, amb tot, veu necessari que els Plans anuals incloguin una relació detallada de quin és l’import de recursos propis que gestiona l’Ajuntament anualment, a fi de garantir que realment s’està destinat el 0,7%, ja que ara per ara no és possible confirmar si s’està calculant correctament o no.

En la mateixa línia, Lafede.cat també celebra que l’Ajuntament mantingui el seu compromís amb les persones refugiades, però restarà vigilant que els recursos que s’utilitzin per atendre-les no suposin reduccions efectives dels fons previstos per a cooperació internacional.

Una altra demanda de millora que es farà des de Lafede.cat és que el procés de selecció, seguiment i avaluació dels projectes subvencionats es faci des d’una mirada feminista i d’ètica de la cura; és a dir, prioritzant el vessant més humà i no burocràtic. En concret, es reclama cuidar i revisar els procediments d’acceptació de projectes ja que al fer-se telemàticament impossibilita esmenar errors humans. Les organitzacions necessiten vies de comunicació més fluides i segures per poder comunicar o esmenar aquests errors, i evitar així que la feina de mesos no s’invalidi per un error puntual. Alhora, Lafede.cat ha demanat que es doni més temps a les entitats per a l’elaboració de les propostes, així com la possibilitat de treballar amb uns mateixos formularis per a totes les administracions i sincronitzar els temps de les convocatòries per tal de facilitar la feina de les persones que treballen a les entitats.

Lafede.cat farà seguiment del desplegament del Pla Director durant la seva execució, principalment sobre tot allò que fa referència a la coherència de polítiques públiques i, en especial, estarà amatent a l’acció exterior del Govern municipal. En concret, vetllarà perquè les polítiques que es derivin del Pla d’Acció Exterior, que s’ha elaborat en paral·lel al Pla Director, estiguin en consonància amb les actuacions que defensa el Pla Director.

Imatge d’un dels tallers participatius per a elaborar el Pla director


Un comentari a “Nou Pla director de Cooperació 2018-2021 de l’Ajuntament de Barcelona

  • javier mattes

    Bon dia!
    Felicitats pel nou pas que esteu fent!
    Quin progrès! Enhorabona! Endavant!
    “Ni tu Verdad, ni la Mía, los 2 Juntos Andando” – Machado-

Comentaris tancats.