Fiscalització sí, però amb seguretat jurídica i sense aparcar la política


El passat 30 de gener la FCONG va tenir accés a l’Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’acció de l’Agència Catalana de Cooperació l’any 2011. Després d’estudiar-ho amb deteniment, i tot i que encara no coneixem el detall d’algunes de les dades presentades, la FCONG vol fer les següents consideracions:

– Considerem del tot necessària la feina de fiscalització i anàlisi rigorosa de la despesa pública de la Sindicatura de Comptes.

– L’informe apunta algunes de les qüestions que la FCONG ja havia qüestionat als seus informes de seguiment de la política de cooperació 2003-2005 i 2006-2012, particularment en relació a la manca de transparència i el creixement de la cooperació directa respecte a les convocatòries públiques de subvencions. Davant l’ampliació del marge de discrecionalitat, la FCONG demanava explícitament una millor planificació de la cooperació directa i avaluacions serioses.

– En relació a la gestió de les subvencions la FCONG considera clau, tal i com recull l’Informe, que aquesta es regeixi pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació. La recomanació d’elaborar i aplicar un manual de procediments sobre subvencions que apunti a millorar-ne la seva gestió sota els principis anteriors, ens sembla molt adient. Tanmateix, la FCONG recorda que ha treballat durant anys, amb les diferents administracions, per disposar d’un marc de consens que permetés adaptar la legislació general de subvencions, a la realitat específica del sector. Com que un trencament unilateral d’aquests marc de treball no seria desitjable, la FCONG demanarà reprendre tots els espais de debat i negociació necessaris.

– Quant a la necessària fiscalització dels procediments de subvencions, la FCONG considera però que aquesta no ha de suposar, en cap cas, la paràlisi de l’acció ni de les ONG, ni de la pròpia administració. És per això que demana seguretat jurídica i administrativa per a les ONG: que es paguin els deutes pendents i es tanquin els antics expedients, amb la màxima celeritat possible, per acabar amb moltes situacions kafkianes que s’han donat els últims mesos.

L”Informe de la Sindicatura té un caràcter “limitat” al control de les subvencions, l’àrea de personal i els procediments de contractació. Queda fora del seu abast i consideració el particular context de l’Agència i la davallada brutal del pressupost de cooperació. La FCONG però, no pot ignorar-lo i segueix treballant per frenar el desmantellament de la política pública de cooperació, pau i drets humans, i per continuar dotant-la de sentit i continguts. Més enllà de persones i càrrecs concrets, cal un canvi de rumb i que els diferents partits assumeixin aquesta política pública com una autèntica política de país. Per això la FCONG insta, en primer lloc al Govern i a tots els seus departaments a actuar amb coherència per tal de reprendre-la i als diferents partits, a reclamar-ho amb contundència.

La FCONG, per la seva banda, iniciarà aquesta setmana una ronda de reunions amb els partits, per tal de fer-los propostes concretes a la Llei d’Acció Exterior, que facilitin l’encaix i la projecció de diferents aspectes relacionats amb la pau, la cooperació i els drets humans.