Lafede.cat fa públic l’informe de recomanacions per reduir la burocràcia en la cooperació


La federació ha continuat la seva feina de diàleg amb les administracions per simplificar i harmonitzar les convocatòries. La federació fa públic l’informe tècnic amb les demandes realitzades i té la voluntat d’aconseguir canvis tangibles a les convocatòries de 2022.

Durant aquest darrer semestre, la Junta i l’equip tècnic de la federació s’han reunit bilateralment amb les direccions polítiques i equips tècnics al més alt nivell de cada administracions per tal d’harmonitzar i simplificar les convocatòries. En aquestes reunions s’han pogut presentar una sèrie de demandes i recomanacions recollides a l’Estudi diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació, un document elaborat amb l’investigador extern Xavier Martí-González que presentem ara.

Des del mes de març, moment en què es va fer una reunió amb les diferents administracions públiques de manera col·lectiva per presentar l’informe, s’han realitzat reunions bilaterals amb cadascuna de les institucions per parlar de les millores específiques de les seves convocatòries. La darrera reunió va ser amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que es va poder fer finalment el passat 4 d’octubre, atès que es volia esperar l’arribada del nou director.

En totes les reunions hi ha hagut voluntat d’entesa i de treballar conjuntament, tant en la simplificació com en l’harmonització de les convocatòries, tot i que les institucions són conscients de les dificultats existents en trobar convergència, atesa la mirada diferent i diferenciada de les unitats gestores d’intervenció i serveis jurídics de cadascuna de les administracions. També hi ha un acord unànime en la necessitat de reformar les lleis de les que depenen les convocatòries: la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i en especial, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Les administracions són conscients que l’actual marc legal disminueix l’eficiència de la política de cooperació perquè obliga a desviar recursos, temps i esforços de les institucions finançadores com de les entitats. Amb tot, també s’ha constatat que, tot i la limitació legal – sobre la qual estan incidint per a la seva reforma des de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo – hi ha marge de millora en els procediments del cicle del projecte.

Lafede.cat ha presentat també l’informe a diverses administracions i entitats d’arreu de l’Estat, com la Confederació de Fons de Cooperació, la Coordinadora d’ONGD de València o la Red de Coordinadoras Autonómicas. En aquestes presentacions s’ha pogut copsar la necessitat d’abordar seriosament aquesta problemàtica que afecta d’una manera greu el dia a dia de les entitats, i especialment, en la necessitar d’incidir en les unitats d’intervenció de les administracions perquè entenguin la singularitat de la cooperació internacional, com ja s’està fent a Catalunya.

 

Més informació:

  • Estudi diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació (en català / en castellà -no maquetat-)