Un estudi per reduir la burocràcia de la feina de cooperació


Una de les principals demandes de les ONG que es presenten a convocatòries de subvencions és aconseguir racionalitzar i reduir la càrrega burocràtica que suposen els procediments administratius. La federació ha realitzat un diagnòstic de la situació i treballarà amb alguns dels principals finançadors en l’harmonització i simplificació de les convocatòries. 

Reunió de l’Eix d’Incidència, 28 de gener de 2020. Lafede.cat

Fa anys que les ONG demanen reduir la càrrega burocràtica de la seva feina per poder dedicar més temps a l’execució dels projectes i per tenir cura dels equips. La pandèmia i la digitalització de tots els procediments ha fet més crítica la situació. L’Eix d’incidència ha treballat intensament en el tema i la federació ja disposa d’un diagnòstic sobre les diferents convocatòries de cooperació, amb propostes de millora per a la seva simplificació i convergència. 

La federació ha comptat amb un investigador extern (Xavier Martí-González), i ha treballat amb altres actors com la Coordinadora estatal, la Red de Coordinadoras Autonómicas i la Fundació Mussol. S’han analitzat les bases, convocatòries, formularis i documentació requerida per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament;  la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona;  l’Oficina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona; l’Àrea de Cooperació Internacional de l’AMB; i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. També s’han realitzat dos tallers de treball amb totes les administracions, i s’hi ha treballat individualment.

El diagnòstic aborda qüestions que van des dels terminis de publicació i presentació de la documentació, els criteris de valoració i mecanismes correctors, l’anàlisi de les despeses subvencionables, les avaluacions, els requisits de les entitats sol·licitants, les justificacions, o el model de presentació del pressupost. El diagnòstic planteja 27 demandes de millora i ja s’ha presentat als espais consultius i de treball creats durant l’any 2020 al Consell Municipal de Cooperació Internacional, i al Consell Català de Cooperació al Desenvolupament.

Els responsables polítics de les diferents administracions s’han mostrat predisposats a estudiar les propostes de millora. La idea ara és crear espais de treball inter-institucionals (tècnics, administratius, jurídics) per abordar temes concrets, i també nous espais de diàleg amb persones de referència dels àmbits d’intervenció, secretaria i gerència, responsables finals de les convocatòries i més allunyats de les necessitats i particularitats del treball de cooperació internacional.