Lafede.cat actualitza el seu acord laboral amb mirada feminista interseccional


L’actualització de l’acord laboral es deriva de les obligacions establertes al Protocol per a l’Abordatge de les violències sexuals de la federació, i d’una obligació legal arran l’aprovació de la llei de treball a distància (10/2021, del 9 de juliol) o sobre la garantia d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en el treball i ocupació (6/2019, d’1 de març). El primer acord laboral va ser elaborat i aprovat l’any 2016 i aquesta és la primera revisió completa tant en estructura i contingut, com en llenguatge.

A l’Assemblea General de 2014, Lafede.cat va aprovar la incorporació de l’enfocament feminista i l’ètica de cura ens els seus valors i fonaments. Des de llavors, la federació ha treballat i desenvolupat diverses estratègies per consolidar aquesta aposta política com ara impulsar el procés “Sembrant cures per cultivar canvis” a l’any 2016, que promovia l’acompanyament en la incorporació de l’ètica de la cura a les entitats; l’aprovació d’un nou model de participació més horizontal i del Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions, el 2018; o la inclusió al Pla estratègic (2020-2024) d’un objectiu estratègic específic centrat en la cultura organitzativa i l’impuls d’un nou model de governança. 

En aquest marc la federació ha revisat de manera integral el seu acord laboral per tal d’incorporar la mirada feminista interseccional, i les millores i obligacions derivades de l’aprovació de lleis recents que afecten a l’àmbit laboral. 

El nou acord laboral suposa una revisió en profunditat de l’anterior de 2016 que, a la vegada era un pacte de millora del Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social. La revisió ha estat exhaustiva (18 dels 39 articles i dos nous annexos) i s’ha liderat des de la Comissió paritària, formada per dues persones de la Junta directiva i dues membres de l’equip tècnic. Aquesta comissió és l’encarregada de dur a terme la interpretació, l’arbitratge, la mediació, la vigilància, l’aplicació i el compliment de l’acord, com indica el mateix document.

 

Aposta per la mirada feminista interseccional 

El document redactat amb llenguatge inclusiu i no sexista, incorpora noves mesures orientades a aprofundir en la mirada feminista i interseccional, de tal manera que es genera més igualtat d’accés i tracte entre totes les persones, independentment dels eixos de privilegi o opressió que les travessen (orientació sexual, identitat de gènere, edat, origen, ètnia, classe, religió, etc.). Les millores més rellevants són les següents:

  • Aposta per la diversitat. La federació vetllarà per potenciar la diversitat a l’equip i implementarà mesures per facilitar la participació de totes les persones. 
  • Més flexibilitat amb la jornada intensiva: També s’han fet millores en la regulació de la jornada intensiva, oferint major flexibilitat durant l’estiu, tot i mantenir el compliment per part de les persones treballadores del còmput d’hores anuals que s’han de treballar.
  • Més flexibilitat amb els períodes de vacances i de compensació d’hores extraordinàries:  s’amplia el termini del gaudi de vacances i dies propis no realitzats durant l’any, així com el termini per compensar les hores extraordinàries. 
  • Noves baixes i més suport en temes mèdics: Arran de l’aprovació de la Llei orgànica per a la Protecció dels Drets Sexuals i Reproductius i la Garantia de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, la persona treballadora amb menstruacions doloroses, podrà absentar-se per baixa laboral amb una acreditació mèdica. Per a la reincorporació després d’una baixa per malaltia greu, s’ofereix la possibilitat de flexibilitzar aquesta reincorporació.
  • Ampliació del permís de paternitat: Arran del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de l’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, el permís de paternitat serà de setze setmanes per naixement, adopció i/o acolliment d’un fill/d’una filla.
  • Mesures per garantir un entorn laboral lliure de violències sexuals: En compliment del Protocol d’abordatge de les violències sexuals s’ha redactat un nou article i un nou annex que incorpora les mesures previstes. Les principals qüestions recollides són els drets i deures de la federació i de les persones treballadores orientats a garantir un espai segur de treball, a impedir l’assetjament,  garantir la salut i establir procediments de recuperació i reparació de les víctimes i els equips si es donen situacions de violència.
  • Compensació de festiu treballat per raons de coherència antiracista. Tal com fan ja diverses entitats federades, per reivindicar el dia de la resistència indígena i denunciar el saqueig i genocidi a Amèrica, les persones treballadores de la federació treballaran el 12 d’octubre. En compensació d’aquest dia, les treballadores decidiran col·lectivament un altre dia de festa.
  • Terminis per impulsar una governança més horitzontal: l’acord laboral preveu un termini de dos anys per a desenvolupar criteris de política laboral que fomentin la horitzontalitat en la distribució del poder i augmentin la democràcia interna. 

 

Regulació del treball a distància i més formació

L’any 2020, la pandèmia per la Covid-19 va precipitar la incorporació de mesures pel treball a distància, però va ser la Llei 10/2021, del 9 de juliol, la que va proporcionar el marc normatiu necessari per regular les diferents opcions de treball a distància que s’han incorporat al nou acord. El treball a distància es regeix pel principis de confiança, corresponsabilitat i flexibilitat, i el personal podrà acollir-se a aquesta modalitat de treball de manera voluntària, prèvia sol·licitud a direcció, i sempre i quan l’absència física de la persona treballadora no perjudiqui el normal funcionament de l’oficina tècnica. 

El document defineix la “Gestió del treball a distància” on detalla els acords individuals, els diferents models, els drets de les persones treballadores que s’hi acullen, els mitjans de treball, la compensació de despeses (25 euros bruts mensuals), el control i supervisió de l’activitat, el dret a la desconnexió digital (des de les 19h fins a les 9 hores de l’endemà), així com el dret a la no discriminació per aquesta raó.  

A banda de les millores citades, també s’ha treballat i actualitzat els articles en relació amb la la promoció de la formació de les persones treballadores.

 

Més informació